« Najít podobné dokumenty

Obec Oponešice - Veřejná vyhláška_Stanovení přechodné úpravy provozu-provádění údržbových prací od 1.4.20 do 31.3.21

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Oponešice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

priloha_740324670_0_Stanovení - KSÚSV
Schéma BH
<br> Standardní pracovní místo na pozemní komunikaci s matým dopravnim zatížením <.>
<br>,99 5339 -— _
<br> příčná uzávěra jedno-stramýmí
<br> % směrovacími deskami
<br> „ odstup" podélně 1»2m příčně 0,6 „ ? m
<br> podélná uzávěra oboustrannými směrovací mi deskami
<br> odstup max.10 m
<br> 1)
<br> min.5,5 (vyjimečně 5,0' m)
<br> É
<br> příčná uzávěra jednostrannýmš
<br> směrovacími deskami
<br> odstup podélně 1 — 2 m příčně 0,6 -1 m
<br> výstražná světia typu “E na každé
<br> směrovací desce
<br> “$$$
<br> 1) užití dopravních značek & dopravmch zařízen! vpřípadě
<br> souběžných parkevecích „5 pruhů,chodníků a/nebo stezek pro cyklisty podle
<br> 033 50 schématB/16 až 8/20
<br> vzdálenosti v metrech
<br> MĚSTSKY URAD Moravské Budějovice Odbor d011l'kl'._\' *: silničníhn
<br>.TPGBI2015 08- 01- 7070 hospudaší'slví 40- »
<br> Muffa/57b šr/é'cíi/aóoio
<br>.ÉJQMWMMWWÉÉ (ako tEQIQEMQDLEKLMymšaL
<br> ng eau
<br> ZZ
<br> šitím-536 33
<br> volny prostor 20 m %
<br> &“ ———————-cca 59
<br> Schéma 8/2
<br> Standardní pracovní místo na pozemní komunikaci s malým dopravnlm zatížením.Zúžení vozovky nejeden iizdni pruh <.>
<br> příčná uzávěra zábranou rninimálněavýstražnásvětlatypu1
<br> podélná uzávěra obou-strannými směrovacímideskamí odstup max.10m
<br> podélná uzávěra zábradiím na straněchodníkufstezkyprocyklisty
<br> příčná uzávěra zábranou minimálněavýstražnásvětiatypu1
<br> 1) může být ve výjimečných případech menší (víz kap,6.1.2)
<br> 2) užití dopravních značek a dopravních zařízen! vpřípadě souběžných parkovacích pruhů,chod—níků a/neba stezek pro cyklisty podle schémat 8/1 Saž 8/20
<br> vzdálenosti v metrech
<br> TP 66 l21015
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD „ M * ' k“ R :dě'nvicc 08.01.2818 0313212125512.ailďitniho
<br> ]mspudúimvi - i 0-
<br> Maya/uz 30% 641575101“
<br> 'g'gntoggtsymanto',šUyÉŠSILSÉM ' P nt'mmmmmommmmoummmm
<br> (gas caw! lil-ZE
<br> Dkůg “
<br> 09133-— - ' ElZEI
<br> q.—
<br> 1)
<br> 2,75
<br> min._
<br> 2)
<br> '! O
<br> max.50
<br> 5218 mmm— 30-50
<br> ...
priloha_740324670_1_2020-356
M Ě S T S K Ý Ú Ř A D,Odbor dopravy a silničního hospodářství
náměstí Míru 31,676 02 Moravské Budějovice
<br>
<br>
SPIS.ZN.: ODSH/356/2020/MáK
Č.J.: MUMB/ODSH/ 603/2020
<br>
<br>
<br> VYŘIZUJE:
TEL.:
E-MAIL:
<br> Bc.XXXXXXXX XXXXXXX
XXX XXX XXX
kmalkova@mbudejovice.cz
<br> DATUM: 08.01.2020
<br>
<br>
<br> mumbx00mjkg1
MUMBX00MJKG1
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
<br> STANOVENÍ
<br> PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU
<br>
<br> Městský úřad Moravské Budějovice,odbor dopravy a silničního hospodářství,jako obecní úřad obce
s rozšířenou působností,který je příslušným ke stanovení místní a přechodné úpravy provozu na silnici II <.>
a III.tříd,na místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích ve správním obvodu
Městského úřadu Moravské Budějovice podle ust.§ 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na
pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon
o silničním provozu"),zahájil na základě žádosti,kterou dne 03.01.2020 podal
<br> Krajská správa a údržba silnic Vysočiny,příspěvková organizace,IČO 00090450,Kosovská 1122 <,>
586 01 Jihlava
<br> s t a n o v í
<br> v souladu s ustanovením § 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu v návaznosti na ustanovení
§ 77 odst.5 zákon o silničním provozu a § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších
předpisů (dále jen správní řád),po písemném vyjádření Policie ČR,Krajské ředitelství policie Kraje
Vysočina,Jihlava pod č.j.KRPJ-124770-1/ČJ-2019-1600DP-AUG ze dne 19.11.2019,přechodnou
úpravu provozu na pozemních komunikacích
<br>
<br> komunikaci: na silnicích II.a III.tříd a místních komunikacích ve správním obvodu města Moravské
Budějovice
<br> v rozsahu: dopravních značek a dopravních zařízení,dle přiložených obecných schémat B/1,B/2 <,>
B/5.1,B/8,B/9,B/24,B/25.1,C/2,C/4,C/6,C/11,C/13 a C/14,která jsou součástí spisu <.>
<br> z důvodu: provádění údržbových prací na pozemních komunikacích a dalších prací podobného
charakteru (dá...

Načteno

edesky.cz/d/3533473

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Oponešice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz