« Najít podobné dokumenty

Obec Heřmaň (České Budějovice) - Informace k dani z nemovitých věcí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Heřmaň (České Budějovice).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

szif-pracoviste-jc-kraj-1.pdf
zápis krajinných prvků do evidence ekologicky významných
prvků v Jihočeském kraji provádí
<br>
Státní zemědělský intervenční fond - SZIF
<br> Oddělení příjmu žádostí a LPIS
<br>
<br>
České Budějovice
<br> Rudolfovská tř.493/80,370 01 České Budějovice
<br>
<br> Český Krumlov
<br> 5.května 287/0,381 01 Český Krumlov
<br>
<br> Jindřichův Hradec
<br> Pravdova 837,377 01 Jindřichův Hradec
<br>
<br> Písek
<br> Nádražní 1988,397 01 Písek
<br>
<br> Prachatice
<br> Družstevní 91,383 01 Prachatice
<br>
<br> Strakonice
<br> Palackého náměstí 1090,386 01 Strakonice
<br>
<br> Tábor
<br> Purkyňova 2533,390 02 Tábor
nova-osvobozeni-2020.pdf
www.financnisprava.cz
<br>
<br>
<br>
<br>
INFORMACE K XXXX Z NEMOVITÝCH VĚCÍ
<br> nová osvobození od daně z pozemků od roku 2020
<br>
Od zdaňovacího období roku 2020 lze nově osvobodit pozemky v rozsahu <,>
<br> v jakém se na nich nachází stávající krajinné prvky: skupina dřevin <,>
<br> stromořadí,travnatá údolnice,mez,příkop nebo mokřad <,>
zapsané v evidenci ekologicky významných prvků podle zákona upravujícího
<br> zemědělství.Zápisy a změny v evidenci ekologicky významných prvků provádí
<br> Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) na základě písemného podnětu
<br> podaného písemně nebo osobně kterémukoliv pracovišti SZIF.Podrobnější
<br> informace lze v Jihočeském kraji získat na regionálním odboru SZIF
<br> v Českých Budějovicích,Rudolfovská tř.493/80,nebo přímo na Odděleních
<br> příjmu žádostí a LPIS v Českých Budějovicích,Českém Krumlově,Jindřichově
<br> Hradci,Písku,Prachaticích,Strakonicích a Táboře (adresy Oddělení příjmu
<br> žádostí a LPIS jsou uvedeny na https://www.szif.cz/cs/szif-ro-cb) <.>
<br>
<br> Na pozemcích evidovaných v katastru nemovitostí s druhem pozemku ostatní
<br> plocha,nacházejících se mimo zastavěné území obce,které nejsou užívány
<br> k podnikání,lze nově od roku 2020 osvobodit příkop,mokřad,močál <,>
<br> bažinu,skalní útvar,rokli nebo strž v rozsahu výměry tohoto útvaru <.>
<br>
Od roku 2020 již nelze nově osvobodit pozemky remízků,hájů a větrolamů
a mezí na orné půdě,trvalých travních porostech,ani pozemky ostatních
ploch,které nelze žádným způsobem využívat.Osvobození pozemků
přiznaná ve zdaňovacím období roku 2019 dle těchto již zrušených titulů
osvobození lze za trvání podmínek ponechat do zdaňovacího období roku
2021 včetně.Poplatníkům daně je do zdaňovacího období roku 2022
poskytnut dostatečný dvouletý časový prostor k zaevidování svých krajinných
prvků do evidence ekologicky významných prvků,případně k podání nároku
na osvobození výše uvedených útvarů na pozemcích ostatních ploch
nacházejících se mimo zastavěná území ...

Načteno

edesky.cz/d/3533470

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Heřmaň (České Budějovice)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz