« Najít podobné dokumenty

Obec Nová Sídla - 14. ledna 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nová Sídla.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
zapis ze zasedani zastupitelstva obce Nov6 sidla ze dne 14.1.2020 fiitomni: Josef Vft,Marie Probkov6,Ludmila Kulhav6,XXXXXX XXX,Radek peiina,XXXXX XXXX Arnlqveni Petra Stolbovd lrogram jednXni: X.Kontrola usneseni z minuIlbrc zasedfini 2.Projedn6ni smlouvy o zlizenivdcn6ho biemene 3.Inforrnace k projektu rekonstrukce vodovodu 4.Projedn6ni l,ildostti o piispdvek na dopravu - divadlo 5.Projedn6nit|dosti o piispdvek - Farni charita Litomy5l 6.Projedn6niL,Sdosti o piisp6vek - Oblastni charita Nove Hrady u Skutde 7.PoSta - n;tzn6 8.Diskuz:e,zAvdr r@ 1,<.> Kontrola usneseni z minul6ho zased,Ani Nebylo uloZeno.2.Projedndni smlouvy o zlizenivdcn6ho biemene Starosta obce sez;n|mil zasfrrpitelstvo sobsahem smlouvy o zlizeni vdcn6ho biemene sluZebnosti d.IV-12-20179661VF.17 Nov6 Sfdla,parcela I4lI2 PROFITOP _ KNI.{.ZSmEr uzavlit tuto smlouvu byl vyvdSen na riiednf desce,obdan6 ani zastupitel6 nemaji i.6dne piipominky.Byl pod6n n6vrh smlouvu uzavlit.web: http://www.novasidla.cz e-mail: novasidlafg)email.cz telerfon: 734 535 591 Stranka I z 4 Obec Nov6 Sidla Noad Sldla 78,570 01 Litomyil,Pardubiclcy kraj Usneseni d.55 Hlasov6ni: pro 6 proti 0 zdrl,eI se 0 N6vrh szaviit smlouvu byl schv6len.3.Informace k proiektu rekonstrukce vodovodu Starosta obce sezn6mil zastupitelstvo s aktu6lnim stavem zpracovfini projektov6 dokumentace.St6le jsou ie5eny a zapracov|vAny piipominky od majiteki dotdenych pozemkri.4.Proiednini i,Sdosti o piispdvek na dopravu - divadlo Starosta sezn6mil zastupitelstvo obce s i,Sdosti pani Ing.Zdenky Vitov6 o piispdvek na kulturni akci knihovny - rihradu autobusov6 dopravy na divaderlni piedstaveni v Pardubicich,kter6 se uskutetni v p6tek 1.rinora 2020.Byl pod6n n6vrh na schv6lenii,ildosti.Usneseni t.55 HlasovAni: pro 6 proti 0 zdrL,el se 0 Zastapitelstvo obce schvAlilo piispdvek na kulturni akci.5.Projedndni i,6dosti o piisp6vek - Farni charita Litomybl Starosta obce sezn6mil zastupitelstvo obce s L,6dosti Farni charity LitomySl o jednor6zovy pifspdvek na pos...

Načteno

edesky.cz/d/3533456

Meta

Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Nová Sídla      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz