« Najít podobné dokumenty

Obec Veselá (Pelhřimov) - Oznámení o zahájení aktualizace BPEJ

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Veselá (Pelhřimov).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o zahájení aktualizace BPEJ
1 / 2
<br>
<br> STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Sídlo: Husinecká 1024/11a,130 00 Praha 3 - Žižkov,IČO: 01312774,DIČ: CZ 01312774
<br> Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina,Oddělení pozemkových úprav
Fritzova 4260/4,586 01 Jihlava
<br>
<br> Váš dopis zn.:
Ze dne:
Naše značka: SPU 488255/2019/520100/Morkus
Spisová značka: SP5431/2019-520101
<br> Vyřizuje.: Ing.XXXXXXX XXXXXX
Tel.: XXXXXXXXX
ID DS: zXXperX
E-mail: j.morkus@spucr.cz
<br> Datum: 11.12.2019
<br>
<br>
<br>
<br>
Oznámení o zahájení aktualizace
bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ)
<br>
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina,Oddělení pozemkových úprav (dále jen „KPÚ pro Kraj
Vysočina“),jako věcně a místně příslušný správní orgán podle zákona č.503/2012 Sb <.>,o Státním
pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů,a
podle § 19 písm.g) zákona č.139/2002 Sb <.>,o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech
a o změně zákona č.229/1991 Sb <.>,o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému
majetku,ve znění pozdějších předpisů,k zajišťování změn map bonitovaných půdně ekologických
jednotek (dále jen „BPEJ“),a dle § 5 odst.2 vyhlášky Ministerstva zemědělství č.227/2018 Sb <.>,o
charakteristice bonitovaných půdně ekologických jednotek a postupu pro jejich vedení a aktualizaci <,>
<br>
oznamuje
zahájení aktualizace BPEJ na části katastrálního území Veselá u Častrova <.>
<br>
Žádost o provedení aktualizace BPEJ v k.ú.Veselá u Častrova obdržel KPÚ pro Kraj Vysočina dne
1.3.2019 pod č.j.SPU 085174/2019 od XXXX XXXXXX Zmeškala,bytem Veselá XX,pro pozemek dle
PK parc.č.399 (dnes dle KN parc.č.1686) <.>
<br> Na základě uvedené žádosti KPÚ pro Kraj Vysočina svolal v souladu s bodem 2.2.3.odst.7 <.>
„Metodického pokynu pro aktualizaci BPEJ“ Státního pozemkového úřadu místní šetření,které se
uskutečnilo dne 20.8.2019 na místě samém,s cílem posoudit oprávněnost a účelnost požadované
aktualizace BPEJ.V souladu se závěry provedeného místního šetření se KPÚ pro Kraj Vysoč...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Veselá (Pelhřimov)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz