« Najít podobné dokumenty

Kraj Vysočina - Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Kraj Vysočina.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru
KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
<br> Odbor životního prostředí a zemědělství
Žižkova 57,587 33 Jihlava,Česká republika
<br> tel.: 564 602 512,e-mail: posta@kr-vysocina.cz
<br>
Posuzování vlivů na životní prostředí – zahájení zjišťovacího řízení záměru
<br>
„Bioplynová stanice Velké Meziříčí“
<br>
Kraj Vysočina jako dotčený územně samosprávný celek dle zákona č.100/2001 Sb.<,>
o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákona o EIA“)
<br>
informuje
<br>
<br> že záměr „Bioplynová stanice Velké Meziříčí“ bude podroben zjišťovacímu řízení dle § 7 zákona
o EIA <.>
<br> Z hlediska předmětu posuzování (dle § 4 odst.1 písm.c) zákona o EIA) se jedná o záměr
uvedený v příloze č.1,kategorii II,bodě 56 zákona o EIA (Zařízení k odstraňování nebo
využívání ostatních odpadů s kapacitou od stanoveného limitu.Limit: 2 500 t/rok.) a v příloze č <.>
1,kategorii II,bodě 58 zákona o EIA (Zařízení k odstraňování nebo zpracování vedlejších
produktů živočišného původu a odpadů živočišného původu.) <.>
<br> Do oznámení zpracovaného podle přílohy č.3 k zákonu o EIA je možné nahlížet v pondělí a ve
středu od 8:00 do 16:00 hod <.>,v ostatní pracovní dny po telefonické dohodě,na odboru životního
prostředí a zemědělství Krajského úřadu Kraje Vysočina,Seifertova 24,Jihlava (kancelář č <.>
2.03,tel.564 602 513 – kontaktní osoba Ing.František Mládek) <.>
<br> Na internetu je oznámení dostupné na adrese https://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr (kód
záměru VYS992) <.>
<br> Podle § 6 odst.8 zákona o EIA mohou veřejnost,dotčená veřejnost,dotčené orgány a dotčené
územní samosprávné celky zaslat písemné vyjádření k oznámení na Krajský úřad Kraje
Vysočina,odbor životního prostředí a zemědělství,Žižkova 57,Jihlava,a to ve lhůtě do 30 dnů
ode dne zveřejnění informace o oznámení na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina (dle
§ 16 odst.2 zákona o EIA) <.>
<br> K vyjádřením zaslaným po lhůtě se nepřihlíží (dle § 6 odst.8 zák...

Načteno

edesky.cz/d/3532028


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Kraj Vysočina      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz