« Najít podobné dokumenty

Město Klobouky u Brna - Veřejná vyhláška- stanovení místní úpravy na pozemních kom.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Klobouky u Brna.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Situace ul. Zahradní
Veřejná vyhláška
MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE
Dukelské nám.2/2,693 01 Hustopeče
<br> ODBOR DOPRAVY
<br> *s00nx01fepy3*
S 0 0 N X 0 1 F E P Y 3
<br> SPISOVÁ ZN.: dop/13200/19/352
Č.J.: MUH/ 904/20/352
<br>
<br>
<br>
VYŘIZUJE:
TEL.:
E-MAIL:
<br> Bc.XXX XXXXXXXX
XXXXXXXXX
strmiska@hustopece.cz
<br> DATUM: XX.01.2020
<br>
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OZNÁMENÍ
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY -
<br> STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
<br>
<br>
<br>
<br>
Městský úřad Hustopeče,odbor dopravy,příslušný podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o
provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) ve věcech stanovení místní a
přechodné úpravy provozu na silnicích II.a III.třídy,na místních komunikacích a na veřejně přístupných
účelových komunikacích v řízení z moci úřední o opatření obecné povahy podle ustanovení § 171 a
následujících části šesté zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„správní řád“) a podle zvláštní úpravy v § 77 odst.5 zákona o silničním provozu,zahájeném v souladu
s ustanovením § 42 správního řádu,na základě písemného podnětu města Klobouky u Brna,IČO:
00283258,nám.Míru 169/1,691 72 Klobouky u Brna (dále jen „navrhovatel“) ze dne 23.09.2019 a po
projednání s dotčeným orgánem ve smyslu ustanovení § 172 odst.1 správního řádu a § 77 odst.3
zákona o silničním provozu,po stanovisku Policie České republiky,Krajské ředitelství policie
Jihomoravského kraje,Územní odbor Břeclav,Dopravní inspektorát (dále jen „Policie České republiky“)
podle ustanovení § 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu
<br>
<br> stanovuje místní úpravu provozu
<br>
<br> na pozemní komunikaci:
<br> - místní komunikace v ulici Zahradní v Kloboukách u Brna
<br> druh dopravního značení a dopravního zařízení:
<br> - svislé dopravní značení A 12b – Děti + B 20a „30“ – Nejvyšší dovolená rychlost – umístit na sloup
VO – dle situace v příloze
<br>
ter...

Načteno

edesky.cz/d/3530489

Meta

Veřejná vyhláška   Stavby   Územní plánování   Stavební informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Klobouky u Brna      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz