« Najít podobné dokumenty

Obec Leskovec nad Moravicí - Veřejná vyhláška- opatření obecné povahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Leskovec nad Moravicí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zde k nahlédnutí
— „.!$ UŘAE).mo NOR <.>
<br> QQlO Got &on
<br> 9 otto—oo
<br> mšwg mezi horami a vošou
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD BRUNTÁL odbor životního prostředí,silničního hospodářství a zemědělství Nádražní 994/20,792 01 Bruntál
<br> Váš dopis zn.: VaK/24/2020
<br> Z_e dne: 07.01.2020 _
<br> Cj: MUBR/„1414—20/sum — OZP-280/DZ_509/2020/sum
<br> VOprávněná Marie Sumšalová
<br> úřední osoba:
<br> Email: marie.sumsalova©mubruntal.cz
<br> Telefon: 554 706 173
<br> Datum: 10.01.2020
<br> Počet příloh: 0
<br> Listů příloh: 6 v,<,> v VEREJNA VYH LASKA
<br> Opatření obecné povahy — Stanovení přechodné úpravy provozu na sil.II.a III.třídy,na místních komunikacích a na veřejně přístupných účelových komunikacích v územním obvodu Městského úřadu Bruntál <.>
<br> Městský úřad Bruntál,obecní úřad s rozšířenou působností,odbor životního prostředí,silničního hospodářství a zemědělství,vykonávající přenesenou působnost podle ustanovení 5 61 odst.1 písmene c) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,příslušný podle ustanovení 5 124 odst.6 zákonač.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),a v souladu s ustanovením & 171 až 174 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),na základě návrhu ze dne 7.1.2020 podaného žadatelem: VaK Bruntál a.s.tř.Práce 1445/42.792 01.Bruntál.IČ 47675861.podle ustanovení 5 77 odst.1 písmene c) a odst.5 zákona o silničním provozu a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> stanoví
<br> po předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu policie,Policie České republiky,Krajského ředitelství Moravskoslezského kraje,Uzemního odboru Bruntál,Dopravního inspektorátu Bruntál (dále jen „Policie ČR“),čj.KRPT-302832/ČJ- 2-0-19 070106 ze dne 27.12.2019,přechodnou...

Načteno

edesky.cz/d/3529612

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Leskovec nad Moravicí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz