« Najít podobné dokumenty

Obec Budíškovice - OZV 2/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání… (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Budíškovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

SKM_C22720011008490.pdf [0,28 MB]
OBEC BUDÍŠKOVICE
<br> Obecní úřad Budíškovice ; Budíškovice č.127,378 91 Budíškovice,tel.384 495 141 ou©obecbudiskovice.cz IČO 00246387
<br> OBEC Budíškovice Obecně závazná vyhláška obce Budíškovice č.2/2019 <,>
<br> o místním poplatku za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů
<br> Zastupitelstvo obce Budíškovice se na svém zasedání dne 7.11.2019 usnesením č.Lifq/2oflq usneslo vydat na základě & 14 zákona č.565/1990 Sb <.>,o místních poplatcích,ve znění pozdějších předpisů,a vsouladu s š 10 písm.d) a 5 84 odst.2 písm.h) zákona
<br> c.128/2000 Sb <.>,oobcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):
<br> či.1 Úvodní ustanovení
<br> (1) Obec Budíškovice touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek“) <.>
<br> (2) Správcem poplatku je obecní úřad Budíškovice.1
<br> č|.2 Poplatník
<br> (1) Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů platí2:
<br> a) fyzická osoba přihlášená v obci <,>
<br> b) fyzická osoba,která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci,byt nebo rodinný dům,ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba,a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-Ii ke stavbě určené k individuální rekreaci,bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob,jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně <.>
<br> (2) Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba.Za fyzické osoby žijící vrodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce.Osoby,které platí poplatek za více fyzických osob,jsou povinny správci p0platku oznámit jméno,popřípadě jména,příjmení a data narození osob,za které poplatek platí.3
<br> 1 5 15 odst.1 zákona č.565/1990 Sb <.>,o místních poplatcích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Budíškovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz