« Najít podobné dokumenty

Obec Hněvošice - Oznámení záměru pronájmu nemovitého majetku ve vlastnictví obce

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hněvošice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

20200110095005.pdf (180.76 kB)
OBEC HNĚVOŠICE
<br> _ _ _Olagká IEJH 35 Hněvošice,IČ : 00300071
<br> Oznámení záměru pronáimu nemovitého majetku ve vlastnictví obce
<br> Obec Hněvošice oznamuje v souladu s ust.š 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,v platném znění,záměr pronájmu nemovitého majetku — části budovy č.p.74 ( Hněvošická hospoda ):
<br> Obec Katastrální Evidence Parcelní Výměra Druh pozemku Způsob využití území parcel číslo m2 Hněvošice Hněvošice KN 293/2 629 Zastavěná plocha a Občanská vybavenost nádvoří (hostinec)
<br> zapsaného na LV č.508 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj se sídlem v Opavě,katastrální pracoviště Opava,pro k.ú.Hněvošice,obec Hněvošice,okres Opava (dále jen nemovitost) <.>
<br> Předmětem pronájmu jsou plochy určené k provozování hostinské činnosti 0 výměře 258 m2 <.>
<br> Záměr pronájmu výše uvedené nemovitosti byl schválen starostou obce dne 9.1.2020 č.usn.č.1/2020 <.>
<br> Vyjádření k danému záměru je možné podat na OÚ Hněvošice do 31.1.2020 do 12:00 hod <.>
<br> Uchazeč ie povinen v nabídce předložit:
<br> 1 <.>
<br> 95"
<br> E—mail :
<br> Mobil : Tel.:
<br> Podnikatelský záměr — součásti nabídky bude sdělení vjakém rozsahu má zájem provozovat hospodu <.>
<br> Kvalifikační předpoklady — zkušenosti a praxe s podnikatelským záměrem
<br> Nabídka roční výše nájemného,nájemné je splatné jednou měsíčně,náklady na vodu,plyn a elektřinu se platí po vystaveni faktury pronajímatelem,minimálně jednou za rok <.>
<br> Oprávnění k podnikání v ověřené kopii — živnostenský list,koncesi,výpis z obchodního rejstříku <.>
<br> Nabídku délky nájemního vztahu — na dobu neurčitou,či na dobu určitou a do kdy.Identifikační údaje uchazeče
<br> Čestné prohlášení uchazeče že:
<br> - na jeho majetek nebyl prohlášen konkurs,ani zahájeno soudem řízení,u právnických osob,že nejsou v likvidaci
<br> — nemá daňové nedoplatky a nedoplatky na zdravotním a sociálním pojištění
<br> - nebyl pravomocně odsouzen
<br> Další podmínky:
<br> - pronajímatel nebude souhlasit s provozováním...

Načteno

edesky.cz/d/3527035

Meta

Veřejná zakázka   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hněvošice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz