« Najít podobné dokumenty

Obec Lesná (okres Pelhřimov) - Obecně závazná vyhláška č.1/2019 o místním poplatku ze psů

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lesná (okres Pelhřimov).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obecně závazná vyhláška č.1/2019 o místním poplatku ze psů
OBEC LESNÁ
<br> Zastupitelstvo obce Lesná
<br> Obecně závazná vyhláška obce č.1/2019 o místním poplatku ze psů
<br> Zastupitelstvo obce Lesná se na svém zasedání dne 30.12.2019 usnesením č.58 usneslo vydat na základě š 14 zákona č.565/1990 Sb <.>,o místních poplatcích,ve znění pozdějších předpisů,a vsouladu s 5 10 písm.d) a 5 84 odst.2 písm.h) zákona
<br> v
<br> 0.128/2000 Sb <.>,oobcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):
<br> Čl.1 Úvodní ustanovení
<br> (1) Obec Lesná touto vyhláškou zavádí místní poplatek ze psů (dále jen „pOpIatek“) <.>
<br> (2) Správcem poplatku je obecní úřad.1
<br> č|.2 Poplatník a předmět poplatku
<br> (1) Poplatek ze psů platí držitel psa.Držitelem je pro účely tohoto poplatku osoba,která je přihlášená nebo má sídlo na území České republiky (dále jen „poplatník“).2
<br> (2) Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.3
<br> (3) Poplatek ze psů platí držitel obci příslušné podle svého místa přihlášení nebo sídla.Při změně místa přihlášení nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci,ve kterém změna nastala,nově příslušné obci.Při změně místa přihlášení nebo sídla se platí poplatek v poměrně výši,která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců.4
<br> č|.3 Ohlašovací povinnost (1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 30 dnů ode dne,kdy se pes stal starším tří měsíců,nebo ode dne,kdy nabyl psa staršího
<br> tří měsíců.Ve lhůtě 30 dnů je povinen ohlásit také zánik své poplatkové povinnosti (např.úhyn psa,jeho ztrátu,darování nebo prodej) <.>
<br> (2) Povinnost ohlásit držení psa má i osoba,která je od poplatku osvobozena <.>
<br> š 15 odst.1 zákona č.565/1990 Sb <.>,o místních poplatcích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen,zákon 20 místních poplatcích )
<br> 25 2 odst.1 zákona o místních poplatcích
<br> 25 2 odst.2 zákona o místních poplatcích
<br> 45 2 odst.4 zákona o m...

Načteno

edesky.cz/d/3525431


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lesná (okres Pelhřimov)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz