« Najít podobné dokumenty

Obec Hornice - Veřejná vyhláška o vydání aktualizace č. 1 zásad územního rozvoje Kraje Vysočina opatřením obecní povahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hornice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

S25C-212100912050_0002
aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina.Součástí zveřejnění je také usnesení zastupitelstva kraje o vydání aktualizace č.1 ZUR KrV <.>
<br> Aktualizace č.1 ZÚR KrV opatřená záznamem o účinnosti bude poskytnuta stavebním úřadům Kraje Vysočina,úřadům územního plánování Kraje Vysočina,krajským úřadům sousedních krajů (KrÚ Jihočeského kraje,KrÚ Jihomoravského kraje.KrÚ Pardubického kraje a KrÚ Středočeského kraje) a Ministerstvu pro místní rozvoj <.>
<br> MUDr.XXXX XXXXXXXX hejtman kraje
<br> Kraj Vysocma
<br> Žlžkova XX,587 33 Jihlava
<br> Tato veřejná vyhláška byla vyvěšena 15 dnů na úřední desce
<br> Krajskěho úřadu — Obecního úřadu — Úřadu městyse - Městského úřadu — Magistrátu města
<br> Vyvěšeno dne:
<br> Sejmuto dne:
<br> Elektronická úřední deska:
<br> Vyvěšeno dne:
<br> Sejmuto dne:
<br> razítko a podpis pracovník odpovědného za vyvěšení
<br>.) nehodlcí se škrtne
S25C-212100912050_0001
Kraj Vysocma
<br> Žižkova 57.587 33 Jihlava
<br> V Jihlavě dne 8.října 2012 KUJI 652921201 2 OUP 396/2010 Ry-189
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> o VYDÁNÍ AKTUALIZACE &.1 ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE KRAJE VYSOČINA OPATŘENÍM OBECNÉ POVAHY
<br> Zastupitelstvo Kraje Vysočina V souladu s 5 173 zákona č.50072004 Sb <.>,správní řád ve znění pozdějších předpisů oznamuje <,>
<br> že na svém 5.zasedání dne 18.září 2012 usnesením 0468/05I201212K <,>
<br> jako příslušný správní orgán ve smyslu 5 7 odst.2 písm.a) zákona č.18312006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů,za použití 5 36 odst.4 stavebního zákona,V souladu s 5 171 až 174 správního řádu a 5 6 a 5 23 a přílohy č.4 a 5 vyhlášky č.5002006 Sb <.>,o územně analytických podkladech,územně plánovací dokumentací a způsobu evidence územně plánovací činnosti <.>
<br> rozhodlo o vydáni Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina formou opatření obecné povahy <.>
<br> Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina (dále jen aktualizace č.1 ZÚR KrV) řeší změny oproti původním Zásadám územního rozvoje Kraje Vysočina především voblasti dopravní a technické infrastruktury a V oblasti ochrany krajinného rázu.Jsou zde také zapracovány požadavky vyplývající zPoIitiky územního rozvoje ČR 2008,která je nadřazenou dokumentací zásad územního rozvoje.Ostatní neřešené části ZÚR KN zůstávají beze změny.Součásti aktualizace 6.1 ZÚR KrV je i vyhodnoceni vlivů na udržitelný rozvoj území <.>
<br> V souladu s 5 173 odst.1 správního řádu nabývá opatření obecné povahy účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejně vyhlášky.Tato veřejná vyhláška bude vyvěšena na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina a na úředních deskách všech obecních úřadů Kraje Vysočina <.>
<br> Do aktualizace č.1 ZÚR KrV,odůvodnění a dokladové dokumentace může dle 5 173 odst.1 správního řádu a v souladu s 5 164 stavebního zákona každý nahlédnout u správního úřadu,který opatření obecné povahy vydal.Do opatření obe...

Načteno

edesky.cz/d/3525166

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hornice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz