« Najít podobné dokumenty

Město Havlíčkův brod - Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města - Smíšený pěvecký sbor Jasoň, z.s.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Havlíčkův brod.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města - Smíšený pěvecký sbor Jasoň, z.s.
1“ ov W 5' ; č.smlouvy: OVW_FP/86/2019/LK _ Ě č.j.: MHB_OWV/222/2019/LK „if/L; “: i,„ g „ Slýže uv deného dne,měsíce a roku uzavřeli tito účastníci: „ 37MÉ o HAVLÍČKÚV BROD,IČO: 00267449,DIČ: czoozs7449 se sídlem Havlíčkovo náměstí 57,580 01 Havlíčkův Brod „ __ q,„„ číslo bankovního účtu: 19-327521/0100 ! „l,„J zapsané v registru ekonomických subjektů „_ V.>;>_2 “ZC/(“i )a,\3 zastoupené starostou Mgr.Janem Teclem,MBA ' QHHŠ & “) _ '( ) ' „ jako „poskytovatel“ na straně jedné * 4 """ a
<br> Smíšený pěvecký sbor Jasoň,z.s <.>,IČO 626 96 165 se sídlem Rubešovo nám.171 580 01 Havlíčkův Brod číslo bankovního účtu— zastoupený předsedkyní spolku lng.Lucií Dolejší
<br> jako „příjemce" na straně druhé
<br> SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA
<br> uzavřená podle & 10a zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů,a dále podle části páté zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (55 159 — 170)
<br> Účastníci smlouvy prohlašují,že jsou svéprávní <.>
<br> Článek |.Předmět smlouvy,výše poskytnuté podpory
<br> Tato smlouva byla schválena usnesením zastupitelstva města č.312/19 dne 16.12.2019 <.>
<br> Poskytovatel se zavazuje účelově poskytnout příjemci ze svého rozpočtu schváleného na
<br> rok 2020 neinvestiční dotaci ve výši Kč 95.000,- (slovy: devadesátpěttisíckorunčeských) <,>
<br> na celoroční činnost v oblasti kultury — činnost pěveckého sboru,s tím,že účelu bude dosaženo do 31.12.2020,a to v souladu s příslušnou Žádosti o poskytnutí dotace zrozpočtu Města Havlíčkův Brod dle Zásad pro poskytování finanční podpor z rozpočtu města Havlíčkův Brod (evidovanou dle QS 55 — 09 Spisovým a skartačním řádem Města
<br> Havlíčkův Brod,pod JID: 83435/2019/muhb),vsouladu se zákonem č.128/2000 Sb <.>,o
<br> obcích,ve znění pozdějších předpisů a zákonem č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových
<br> pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> 3.Finanční prostředky shora uvedené ...

Načteno

edesky.cz/d/3524877

Meta

Pronájem   Rozpočet   Zákon 106/1999   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Havlíčkův brod      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz