« Najít podobné dokumenty

Obec Hořovičky - Měú Jesenice - Oznámení o zahájení řízení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hořovičky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

5a. priloha_740237731_1_doc08392020200108110704.pdf (2.04 MB)
- rekonstrukce VO.- 1.část
<br> řovičky
<br> Ho
<br> 110 „ 123
<br> Novi: svitidlo V.O.<.>.<.> <.>
<br> qo/ /\::
<br> Nové kabelové vedení V.O.AYKY 4x16 mmZ
<br> 59/5
<br> AA Nové svílidlo V.O <.>
<br> \ %
<br> Nové kabelové vedcnl V.O_ AYKY 4x16 mmZ
<br> Q 70/4
<br> 1M
<br> 1738/1
<br> ' © ©- UNISERVIS HASEK S.R.O.MĚŘÉS erV'S Na Píska 19,273 01,Kamenné Žehrovice HAŠEK,„,Projekce Elektro - Manž.Toplnkovy'ch 795,272 01 Kladno ' ' ' COV : : VYPRA AL Radek Vítouš KONTROLOVAL XXXX XXX DATUM: XX/XXXX NÁZEV STAVBY: „.<.> _ v STUPEN: DPS Horowcky - rekonstrukce V.O.| | NÁZEV VÝKRESU: MĚŘÍTKO: “500 888 Montážní situace - 1.část čisto STAVBY: 0147 INVESTORÍ Obec Hořovičky,okres Rakovník - - _ Hořovičky 111,270 04 Hořesedly C'SLO WKRESU“ VOZ Před započetím zemních prací nutno zajistit vytýčení všech stávajících inženýrských sítí !!! V křížení s ínženýrskými sítěmi budou kabely VO mechanicky ochráněny v délce křížení + 1m na každou stranu od místa křížení.U plast.mech.ochran ( trubka / žlab ) bude nahrazeno pískové lože podkladovým betonem C 6/7,5 v délce křlženl + 1m na každou stranu od místa křížení.Budou dodiženy vzdajemné odstupové vzdálenosti mezi inž.sítěmi Q dle ČSN 73 6005 "Prostorové uspořádání sítí techického vybavení".Definitivní úpravy povrchů jsou řešeny dle TP 145 “Povolováni a provádění 820 /4 vykopu a zasypu ryh pro mz.Site ve vozovkách pozemních komumkacu nebo dle konkrétnlho požadavku majitele komunikace <.>,V ' V 1750 k.u.Horov1c 1.část \ klad llstuý Q 820/6 a 2.část- B 7 O 81 1/7
<br> 089“
<br> //
<br> A3 Nove svllidlo V.O <.>
<br> YO
<br> n 7
<br> Nové kabelové vedení V.0.AYKY 4x16 mm2
<br> vo
<br> A2 Nové svítidlo v.o."; *
<br> VO
<br> Nové kabelové vedení VO.AYKY 4x16 mmz
<br> 20
<br> A1 Nové svítidlo V.O <.>
<br> Nové kabelové vedeni V,O.AYKY 4x16 nimz
<br> Celková délka trasy nového kabelového vedení V.0.675 metrů
<br> k.ú.Hořovičky (okres Rakovník); 645494
<br> 108
<br> VO
<br> » Soustava: NN - 3PEN 50 Hz 400 V ITN - C-S Ochrana před nebezpečnýmdot...
Rekonstrukce VO - Hořovičky
Městský úřad Jesenice
stavební odbor
<br> Mírové náměstí 368,270 33 Jesenice u Rakovníka
<br> Č.j.: Výst./3886/19/Pa V Jesenici 31.12.2019
Spis.zn.:
Vyřizuje:
Tel.:
<br> 3200/19/2019
Pašíkovská
311 440 157
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š KA
<br> OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
<br> Obec Hořovičky,IČ 00243728,270 04 Hořovičky č.p.111
(dále jen "žadatel") podala dne 23.10.2019 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:
<br> Hořovičky- rekonstrukce V.O <.>
na pozemku p.č.1750,1748/1,1738/1,1756/7,59/5,1756/3,704/2 a st.p.č.20 v katastrálním území
Hořovičky (645494).Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení <.>
<br> Stavba obsahuje:
<br> - nové stožáry se svítidly - 17 ks
<br> - nové kabelové vedení VO - cca 675 m
<br> Popis:
Jedná se o vybudování nového venkovního vedení osvětlení v části obce Hořovičky.Nové vedení VO <,>
které je vedeno po silnici III/2214 (od č.p.50 směr Vrbice) bude napájeno ze stávající lampy V.O.před
č.p.50 <.>
2.nová část (vedena směr V lukách od č.p.44) bude bude připojena přes nový rozvaděč RVO před č.p <.>
44 <.>
Souběžně s VO bude vedeno uzemnění (drát FeZn 10) <.>
Stožáry budou osazeny do obetonovaných pouzder z PVC <.>
<br> Městský úřad Jesenice,stavební odbor,jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1 písm.d) zákona č <.>
183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "stavební zákon"),oznamuje podle § 87 odst.1 stavebního zákona zahájení územního řízení,ve
kterém upouští od ústního jednání.Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska,účastníci řízení
své námitky a veřejnost připomínky do
<br> 7.2.2020 <.>
K později uplatněným závazným stanoviskům,námitkám a připomínkám nebude přihlédnuto.Účastníci
řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Jesenice,stavební odbor,úřední dny
pondělí a středa od 7,00 -17,00 hodin.V ostatní dny po telefonické dohodě.) <.>
<br> Poučení:
Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou do...

Načteno

edesky.cz/d/3524373

Meta

Územní plánování   Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hořovičky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz