« Najít podobné dokumenty

Obec Malá Losenice - Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 o místním poplatku ze psů

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Malá Losenice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 o místním poplatku ze psů
OBEC Malá Losenice Zastupitelstvo obce Malá Losenice Obecně závazná vyhláška obce Malá Losenice č.2/2019,o místním poplatku ze psů <.>
<br> Zastupitelstvo obce Malá Losenice se na svém zasedání dne 30.12.2019 usnesením č.8/2019 usneslo vydat na základě š 14 zákona č.565/1990 Sb <.>,o místních poplatcích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“),a v souladu s 5 10 písm <.>
<br> d)
<br> a 5 84 odst.2 písm.h) zákona 0.128/2000 Sb <.>,oobcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,tuto obecně závaznou vyhlášku (dálejen „tato vyhláška“):
<br> (1)
<br> (2) (3)
<br> Čl.1 Uvodní ustanovení
<br> Obec Malá Losenice touto vyhláškou zavádí místní poplatek ze psů (dále jen „poplatek“).Správcem poplatku je obecní úřad.1
<br> Čl.2 Poplatník a předmět poplatku
<br> Poplatek ze psů platí držitel psa.Držitelem je pro účely tohoto poplatku osoba,která je přihlášena nebo má sídlo na území České republiky (dálejen „poplatník“).2 Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.3
<br> Čl.3 Ohlašovací povinnost
<br> Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkově povinnosti do 15 dnů ode dne,kdy se pes stal starším tří měsíců,nebo ode dne,kdy nabyl psa staršího tří měsíců.Ve lhůtě 15 dnů je povinen ohlásit také zánik své poplatkově povinnosti (např.úhyn psa,jeho ztrátu,darování nebo prodej) <.>
<br> Povinnost ohlásit držení psa má i osoba,která je od poplatku osvobozena.V ohlášení poplatník uvede4
<br> a) jméno,popřípadě jména,a příjmení nebo název,obecný identifikátor,byl—li přidělen,místo pobytu nebo sídlo,sídlo podnikatele,popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede těž osoby,které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech <,>
<br> b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb,včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí,užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností,v případě,že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka <,>
<br> 1 © 15 odst.1 zákona o místní...

Načteno

edesky.cz/d/3522995


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Malá Losenice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz