« Najít podobné dokumenty

Obec Malá Losenice - Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 o místním poplatku za provoz systému shromaždování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Malá Losenice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 o místním poplatku za provoz systému shromaždování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
OBEC Malá Losenice Zastupitelstvo obce Malá Losenice Obecně závazná vyhláška obce Malá Losenice č.1!2019
<br> o místním poplatku za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů
<br> Zastupitelstvo obce Malá Losenice se na svém zasedání dne 8.11.2019 usnesením č.7/2019 usneslo vydat na základě & 14 zákona č.565/1990 Sb <.>,o místních poplatcích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon místních poplatcích“),a vsouladu s 5 10 písm.d)
<br> a 5 84 odst.2 písm.h) zákona o.128/2000 Sb <.>,oobcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):
<br> č|.1 Úvodní ustanovení (1) Obec Malá Losenice touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému
<br> shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek“) <.>
<br> (2) Správcem poplatku je obecní úřad.1
<br> Čl.2 Poplatník
<br> (1) Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání
<br> a odstraňování komunálních odpadů platíŽ:
<br> a) fyzická osoba přihlášena v obci <,>
<br> b) fyzická osoba,která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci,byt nebo rodinný dům,ve kterých není přihlášena žádná fyzická osoba,a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má—li ke stavbě určené
<br> k individuální rekreaci,bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob,jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně <.>
<br> (2) Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba.Za fyzické osoby
<br> Osoby,které platí poplatek za více fyzických osob,jsou povinny správci poplatku oznámit jméno,popřípadě jména,příjmení a data narození osob,za které poplatek platí.3
<br> č|.3 Ohlašovací povinnost
<br> (1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů ode dne,kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla <.>
<br> * g 15 odst.1 zákona,o místních poplatcích Ž...

Načteno

edesky.cz/d/3522994

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Malá Losenice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz