« Najít podobné dokumenty

Město Klobouky u Brna - Rozpočet a střednědobý výhled PO 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Klobouky u Brna.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o zveřejnění PO - 2020
MĚSTO KLOBOUKY U BRNA
<br>
<br> Oznámení o zveřejnění
<br> V souladu s §11 odst.4 a § 16 odst.5 zákona č.250/2000Sb <.>,o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,v platném znění <,>
<br> sdělujeme,že dokumenty :
<br> Rozpočet na rok 2020
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021-2022
<br> příspěvkových organizací města:
<br> Základní škola Klobouky u Brna
<br> Mateřská škola Klobouky u Brna
Městské víceleté gymnázium Klobouky u Brna
<br> Městská střední odborná škola Klobouky u Brna
<br> jsou v elekronické podobě zveřejněny na webových stránkách města
http://www.kloboukyubrna.eu/uredni-deska v sekci rozpočet a
<br> hospodaření PO a v listinné podobě jsou k nahlédnutí v kanceláři účtárny
Města Klobouky u Brna na adrese nám.Míru 169/1 <,>
<br> 691 72 Klobouky u Brna <.>
<br> Klobouky u Brna 8.1.2020
<br>
<br>
OTISK RAZÍTKA
<br> XXXXX XXXXX v.r <.>
starosta města Klobouky u Brna
<br> Vyvěšeno na úřední desce dne: 8.1.2020 Sňato dne: …………………………….<.>
<br>
<br> Město Klobouky u Brna,nám.Míru 169/1,PSČ 691 72,tel.: 519 361 570,fax: 519 361 592 <,>
e-mail: podatelna@kloboukyubrna.cz,www.kloboukyubrna.cz
<br> IČ 00283258,DIČ CZ00283258,č.ú.: 1382093349/0800 ČS a.s.Břeclav
Schválený střednědobý výhled MŠ 2021-22
Zřizovatel Státní rozpočet Vlastní činnost
<br> 2021 6146200 6192000 576000 5430000 186000 45800
<br> 2022 6146200 6192000 576000 5430000 186000 45800
<br> V Kloboukách u Brna dne 17.12.2019 Ředitelka MŠ: XXXXX XXXXXXXXXX v.r <.>
<br> Střednědobý výhled byl schválen na zasedání Rady města 4.12.2019 usnesením č.4/19/2019RM <.>
<br> MATEŘSKÁ ŠKOLA KLOBOUKY U BRNA <,>
příspěvková organizace
<br> náměstí Míru 6,691 72 Klobouky u Brna
ms.klobouky@email.cz
<br> Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 a 2022
<br> Rok
Náklady
<br> celkem
<br> Výnosy
<br> celkem
<br> Z toho výnosy
Zisk
Schválený rozpočet MŠ 2020
Příjmy
Číslo účtu Zřizovatel Státní rozpočet ESF Vlastní činnost Celkem
<br> 672100 Dotace - obec 576000 576000
<br> 609100 Úplata - školné 186000 186000
<br> 672000 Výnosy z transferů - JMK 5430000 5430000
<br> 675000 Výnosy z transferů - ESF 438823 438823
<br> Příjmy celkem 576000 5430000 438823 186000 6630823
<br> Výdaje
Číslo účtu Výdaje Zřizovatel Státní rozpočet ESF Vlastní činnost Celkem
<br> 501200 Čistící prostředky 12800 7200 20000
<br> 501300 Kancelářské potřeby 2000 25000 27000
<br> 501500 Pomůcky 46000 47000 13000 106000
<br> 501900 Ostatní spotřební materiál 17000 23000 40000
<br> 502000 Energie 300000 300000
<br> 511000 Opravy a udržování 13000 12000 25000
<br> 512000 Cestovné 6000 6000
<br> 518100 Telefony a internet 25000 25000
<br> 518200 Poštovné 2000 2000
<br> 518300 Školení 20000 22868 42868
<br> 518400 Software,upgrade 12000 12000
<br> 518600 Předplatné,publikace 6000 6000 12000
<br> 518700 Pronájem 9000 9000 18000
<br> 518000 Ostatní služby 35000 45000 80000
<br> 521100 Mzdové náklady 3960000 415955 4375955
<br> 524000 Zákonné odvody 1346000 1346000
<br> 525000 Kooperativa 15000 15000
<br> 527000 FKSP 77000 77000
<br> 551000 Odpisy 5200 5200
<br> 558000 DrDHM 50000 50000
<br> Rezerva 45800 45800
<br> Výdaje celkem 576000 5430000 438823 186000 6630823
<br> 6630823
<br> 6630823
<br> V Kloboukách u Brna dne 17.12.2019 Ředitelka MŠ: XXXXX XXXXXXXXXX v.r <.>
<br> Výnosy celkem
<br> MATEŘSKÁ ŠKOLA KLOBOUKY U BRNA <,>
příspěvková organizace
<br> náměstí Míru 6,691 72 Klobouky u Brna
ms.klobouky@email.cz
<br> Schválený rozpočet na rok 2020
<br> Náklady celkem
<br> Rozpočet byl schválen na zasedání Rady města 4.12.2019 usnesením č.4/19/2019RM <.>
Schválený střednědobý výhled ZŠ 2021-22
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021,2022
<br> Název organizace: Základní škola Klobouky u Brna,příspěvková organizace
<br> Sídlo: Vinařská 29,691 72 Klobouky u Brna
<br> IČO: 48452688
<br> zřizovatel státní rozpočet ostatní
<br> 2021 26150000,00 26201800,00 3067800,00 20340000,00 2794000,00
<br> 2022 29981900,00 29985800,00 3067800,00 26100000,00 818000,00
<br> Sestavila: XXXX XXXXXXXXX Ředitelka školy: Ing.XXXX XXXXXXX v.r <.>
<br> Klobouky u Brna XX.10.2019
<br> Schváleno v RM dne: 4.12.2019
<br> Usnesení číslo: 5/19/2019RM
<br> Rok Náklady celkem Výnosy celkem
<br> z toho výnosy
Schválený rozpočet ZŠ 2020
státní příspěvek od doplňková ostatní celkem
PŘÍJMY dotace zřizovatele čnnost činnost
<br> Neinvest.dotace ze státního rozpočtu 23665000,00 23665000,00
<br> Příspěvek od zřizovatele provozní 3067800,00 3067800,00
<br> Příjmy z doplňkové činnosti 456000,00 456000,00
<br> Ostatní příjmy 362000 362000,00
<br> PŘÍJMY CELKEM 23665000,00 3067800,00 456000,00 362000,00 27550800,00
<br> NÁKLADY
<br> Spotřební materiál 415000,00 486000,00 242600,00 290000 1433600,00
<br> Energie 1000000,00 105000,00 1105000,00
<br> Opravy 400000,00 400000,00
<br> Ostatní služby a náklady 677000,00 50000 727000,00
<br> 17130000,00 80000,00 20000 17230000,00
<br> 5780000,00 25000,00 5805000,00
<br> 340000,00 1500,00 341500,00
<br> Odpisy 200000,00 0,00 200000,00
<br> 304800,00 304800,00
<br> NÁKLADY CELKEM 23665000,00 3067800,00 454100,00 360000,00 27546900,00
<br> Zůstatek 0,00 0,00 1900,00 2000,00 3900,00
<br> Sestavila: H.Dostálová Ředitelka školy: Ing.XXXX XXXXXXX v.r <.>
<br> Klobouky u Brna dne: 31.10.2019
<br> Schváleno v RM dne: 4.12.2019
<br> Usnesení číslo: 5/19/2019RM
<br> ROZPOČET PRO ROK 2020
<br> Náklady na platy a OPP
<br> Zákonné odvody
<br> Fksp
<br> DHM
<br> Základní škola Klobouky u Brna,přísp.organizace
Schválený střednědobý výhled MěVG 2021-22
Střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021,2022
<br> Název organizace: Městské víceleté gymnázium Klobouky u Brna,příspěvková organizace
<br> Sídlo: Vinařská 29,691 72 Klobouky u Brna
<br> IČO: 48455822
<br> zřizovatel státní rozpočet
<br> 2021 14380300,00 14380300,00 630300,00 13750000,00
<br> 2022 14530300,00 14530300,00 630300,00 13900000,00
<br> Sestavila: XXXXXX XXXXXXXXX Ředitel školy: RNDr.XXXXXXX XXXXXXX v.r <.>
<br> Klobouky u Brna X.11.2019
<br> Schváleno: Rada č.17,4.12.2019,č.j.3/19/17/RM
<br> z toho výnosy
<br> Náklady celkem Výnosy celkemRok
Schválený rozpočet MěVG 2020
Rozpočet na rok 2020
<br> Název organizace: Městskévíceleté gymnázium Klobouky u Brna příspěvková
<br> organizace
<br> Sídlo: Vinařská 29,691 72 Klobouky u Brna
<br> IČO:
<br> TRŽBY
<br> zřizovatel státní rozpočet celkem
<br> Výnosy z transferů 672…
<br> zřizovatel 630 300,00 630 300,00
státní rozpočet přímé náklady 13 655 000,00 13 655 000,00
<br> Tržby celkem 630 300,00 13 655 000,00 14 285 300,00
<br> NÁKLADY
<br> Spotřeba materiálu 501… 207 000,00 154 200,00 361 200,00
<br> školní potřeby,UP 5 000,00 109 200,00 114 200,00
<br> ochranné pomůcky 2 000,00 2 000,00
<br> knihy,časopisy,učebnice 10 000,00 45 000,00 55 000,00
ostatní materiál 190 000,00 190 000,00
<br> Opravy a udržování 511… 80 000,00 80 000,00
<br> Cestovné 512… 60 000,00 60 000,00
<br> Ostatní služby 518… 156 000,00 15 000,00 171 000,00
<br> poštovné 4 000,00 4 000,00
<br> bankovní poplatky 3 000,00 3 000,00
<br> telefony 12 000,00 12 000,00
<br> poradenské služby 18 000,00 18 000,00
<br> pronájem 13 000,00 13 000,00
<br> programové vybavení
<br> programátorské a servisní práce 20 000,00 20 000,00
<br> školení 6 000,00 15 000,00 21 000,00
<br> internet 10 000,00 10 000,00
ostatní služby 70 000,00 70 000,00
<br> Mzdové náklady 521… 9 900 000,00 9 900 000,00
<br> Zákonné odvody 524… 3 346 200,00 3 346 200,00
<br> Jiné sociální pojištění 525… 41 600,00 41 600,00
<br> FKSP 527… 198 000,00 198 000,00
<br> Jiné sociální náklady 528…
<br> Odpisy 551… 30 000,00 30 000,00
<br> DDHM 558… 97 300,00 97 300,00
<br> Náklady celkem 630 300,00 13 655 000,00 14 285 300,00
<br> Sestavila: XXXXXX XXXXXXXXX Ředitel školy: RNDr.XXXXXXX XXXXXXX v.r <.>
Klobouky u Brna X.11.2019
<br> Schváleno: Rada č.17,4.12.2019.č.j.3/19/17RM
<br> 48455822
Schválený střednědobý výhled MěSOŠ 2021-22
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021,2022
<br> Název organizace: Městská střední odborná škola,Klobouky u Brna,nám.Míru 6 <,>
<br> příspěvková organizace
<br> Sídlo: nám.Míru 6,691 72 Klobouky u Brna
<br> IČO: 71219978
<br> 2021 22 192 100,00 22 342 100,00 2 192 100,00 17 000 000,00 3 000 000,00 150 000,00
<br> 2022 22 542 100,00 22 692 100,00 2 192 100,00 17 150 000,00 3 200 000,00 150 000,00
<br> Sestavila: XXXXXX XXXXXXXXX Ředitel školy: Mgr.XXXXXXXXX XXXX v.r <.>
<br> Klobouky u Brna X.11.2019
<br> Schváleno: Rada č.17,dne 4.12.2019,č.j.2/19/17RM
<br> ziskNáklady celkem Výnosy celkemRok
<br> z toho výnosy
<br> zřizovatel státní rozpočet
<br> doplňková a
<br> ostatní činnost
Schválený rozpočet MěSOŠ 2020
Rozpočet na rok 2020
<br> Název organizace: Městská střední odborná škola,Klobouky u Brna,nám.Míru 6 <,>
příspěvková organiazce
<br> Sídlo: nám.Míru 6,691 72 Klobouky u Brna
IČO:
<br> Výnosy z prodeje služeb 602… 1 200 000,00 0,00
Výnosy z pronájmů 603… 190 000,00 0,00
Jiné výnosy z vlast.výkonů 609… 1 200 000,00 1 200 000,00
Úroky 662… 1 500,00
Ostatní výnosy 669… 583 380,00
Výnosy z příspěvků a transferů 672… 2 192 100,00 16 870 000,00 19 062 100,00
<br> 2 192 100,00 16 870 000,00 1 390 000,00 1 784 880,00 22 236 980,00
<br> Spotřeba materiálu 501… 245 000,00 105 000,00 550 320,00 1 120 000,00 2 020 320,00
potraviny 500 000,00 1 050 000,00 1 550 000,00
ochranné pomůcky,prádlo 10 000,00 20 000,00 30 000,00
škol.potřeby,knihy,časopisy,UP 25 000,00 85 000,00 110 000,00
pohonné hmoty 50 000,00 50 000,00
ostatní materiál 160 000,00 50 320,00 70 000,00 280 320,00
Spotřeba energie 502… 650 000,00 110 000,00 760 000,00
Opravy a udržování 511… 387 100,00 160 000,00 547 100,00
Cestovné 512… 60 000,00 60 000,00
Ostatní služby 518… 540 000,00 10 000,00 70 000,00 120 000,00 740 000,00
v tom:telefony,poštovné 40 000,00 40 000,00
nájemné 75 000,00 75 000,00
školení 5 000,00 10 000,00 15 000,00
servis VT,internet 250 000,00 250 000,00
ostatní služby 150 000,00 120 000,00 270 000,00
poplatky spořitelně 20 000,00 20 000,00
Mzdové náklady 521… 12 300 000,00 220 000,00 400 000,00 12 920 000,00
Zákonné odvody 524… 4 157 400,00 74 360,00 135 200,00 4 366 960,00
Jiné sociální pojištění 525… 51 600,00 920,00 1 680,00 54 200,00
FKSP 527… 246 000,00 4 400,00 8 000,00 258 400,00
Odpisy 551… 65 000,00 65 000,00
Náklady DDHM a DNHM 558… 220 000,00 220 000,00
Ostatní finanční náklady 569… 25 000,00 25 000,00
celkem 2 192 100,00 16 870 000,00 1 190 000,00 1 784 880,00 22 036 980,00
<br> výnosy celkem 22 236 980,00
náklady celkem 22 036 980,00
zisk z doplňkové činnosti 200 000,00
<br> Sestavila: XXXXXX XXXXXXXXX Ředitel školy: Mgr.XXXXXXXXX XXXX v.r <.>
Klobouky u Brna X.11.2019
<br> Schválen...

Načteno

edesky.cz/d/3522127

Meta

Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Klobouky u Brna      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz