« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Suchá - 30/2020 Veřejnoprávní smlouva

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Suchá.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Soubor ke stažení zde.
Příloha č.2 — Programu pro poskytování návratné finanční výpomoci na předfinancování výměny ĚÁÉQZ/O kotlů v rámci „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji — 3.výzva“
<br> V lil E.! NO P R A V Nl SMLOUVA n pilslíylí'lllll iile/"t'č-tllič íinnnčni \sýpmnoci z Progran'ni pro poskytování nz'wratné l'inančni výponmci na předBilancování výn'iěny kotlů v“ rámci „Kotliktwých dÚMiCÍ iv'íom irskoslczslx'óin kraji 3.výzva“
<br> OBEQNÍ ÚŘAD",č.dop _ HORNI SUCHA
<br> |.Smluvní strany lJiD: fif/JÚJÚ/ W475 Zpraoou Obec Horní Suchá Došlo: "6 "01" 2020 % % s_e sídlem: Sportovní 2/3,735 35 Horní Suchá Čij.: MÉŽď/ÚWŠ Uk,_ znak ICO: 00575917 Počet listů“ \; Přílohy:.<.>.<.>.<.>./.<.>.<.>.<.> zastoupená; lng.Janem Lípnerem,starostou obce _ _ """ bankovní spojení: Komerční banka a_s_ _Pocet listu pr.:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> čislo účtu: 4221791/0100
<br> (dále jen „poskytovatel“)
<br> r.č.:
<br> bytem:
<br> bankovní spojení: číslo účtu:
<br> (dále jen „příjemce")
<br> II.Základní ustanovení
<br> 1) Tato smlouva se uzavírá na základě Programu pro poskytování návratných finančních výpomocí na předfinancování výměny kotlů v rámci „Kotlíkových dotací v Moravskoslezském kraji — 3.výzva",vyhlášeného obci Horní Suchá podle zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů,o jehož vyhlášení rozhodlo zastupitelstvo obce svým
<br> ' usnesením č.6/2019 ze dne 31.10.2019 (dále jen „Program“) <.>
<br> 2) Smluvní strany prohlašují,že pro právní poměr založený touto smlouvou jsou stejnějako ustanovení této smlouvy pro ně závazná i ustanovení obsažená v Programu <.>
<br> 3) Příjemce prohlašuje,že se s obsahem Programu podrobně seznámil,jeho ustanovení jsou pro něj zcela srozumitelná a zavazuje se je dodržovat <.>
<br> |||.Předmět smlouvy
<br> 1) Předmětem této smlouvy je úprava vzájemných práv a závazků poskytovatele a příjemce v rozsahu,který je obsahem této smlouvy <.>
<br> 2) Předmětem této smlouv...

Načteno

edesky.cz/d/3520685

Meta

Rozpočet   EIA  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Suchá      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz