« Najít podobné dokumenty

MČ Plzeň 6 - Litice - oznámení o zahájení řízení - stanoviska: rozšíření o veřejného osvětlení o 9 světelných bodů na stáv

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Plzeň 6 - Litice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

16-0371.pdf 436,96 kB

Úřad městského obvodu Plzeň 6
odbor výstavby a dopravy
Klatovská 243,321 00 Plzeň -Litice
Sp.zn.:
Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:
IDDS
<br> SZ UMO6/0371/16
XXXXXXXXX XXXXX
XXXXX XXXX
kokoskovaji@plzen.eu
mcybXaX
<br> Plzeň – Litice,dne: 16.3.2016
Č.j.: UMO6/0417/16
<br> Vypraveno dne: 16.3.2016
<br> OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
oznámení je v souladu s ustanovením § 144 zákona č.500/2004 Sb <.>,(správní řád) doručováno formou
veřejné vyhlášky
<br> Statutární město Plzeň zastoupené Správou veřejného statku města Plzně,IČO 00075370 <,>
Klatovská třída 348/10,301 00 Plzeň 1
(dále jen "žadatel") podal dne 8.3.2016 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:
rozšíření o veřejného osvětlení o 9 světelných bodů na stávajících betonových sloupech ČEZ ve
výšce 7m se svítidly Philips Malaga SGS101 s výbojkou 70W,propojených nadzemním kabelem
na pozemku parc.č.1507/2 v katastrálním území Valcha,parc.č.710/1,711,765/10,2255/2 v
katastrálním území Litice u Plzně.Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení <.>
Stavba obsahuje:
nové veřejné osvětlení bude vybudováno v úseku cca 320 m podél komunikace na pozemku parc.č <.>
711 v k.ú.Litice u Plzně,která odbočuje z Klatovské ulice od křižovatky s ulicí K Lávce
pro svítidlo v projektové dokumentaci označené S1 bude umístěn nový betonový sloup EPV 9/3 dle
situace v projektové dokumentaci
svítidla označená S2 až S9 budou osazena na stávající opěrné body distribučních rozvodů NN <,>
svítidla budou na sloupech upevněna bez výložníků pomocí držáků na betonové sloupy
napájení nových svítidel bude provedeno samonosným nadzemním vedením AES 4x16,které bude
upevněno na betonové sloupy pomocí kotevních objímek
Úřad městského obvodu Plzeň 6,odbor výstavby a dopravy,jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst <.>
1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") v souladu s § 190 stavebního zákona oznamuje podle
§ 87 odst.1 stavebního zákona zahájení územního řízení,ve kterém upouští od ústního jednání.Dotčené
orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky do
18.4.2016 <.>
K později uplatněným závazným stanoviskům,námitkám nebude přihlédnuto.Účastníci řízení mohou
nahlížet do podkladů rozhodnutí (Úřad městského obvodu Plzeň 6,odbor výstavby a dopravy,úřední dny
pondělí a středa 8,00 - 17,00 hodin; v ostatní dny po telefonické dohodě) <.>
<br> Č.j.UMO6/0417/16
<br> str.2
<br> Poučení:
Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání
rozhodnutí.Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko.Účastníci se mohou před vydáním
rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí,popřípadě navrhnout jejich doplnění <.>
K závazným stanoviskům a námitkám k věcem,o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo
regulačního plánu,se nepřihlíží.K námitkám,které překračují rozsah a nesplňují požadavky § 89 odst.4
stavebního zákona,se nepřihlíží.Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti,které zakládají
jeho postavení jako účastníka řízení,a důvody podání námitek <.>
Obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce.Vlastník pozemku nebo stavby <,>
na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn,není-li sám žadatelem,nebo ten,kdo má jiné věcné
právo k tomuto pozemku nebo stavbě,nebo osoba,jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním
stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo
dotčeno,může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu,jakým je její právo přímo
dotčeno.Osoba,která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu,může uplatňovat námitky
pouze v rozsahu,v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem,jehož ochranou se podle
zvláštního právního předpisu zabývá <.>
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat,předloží jeho zástupce písemnou plnou moc <.>
<br> XXXXXXXXX XXXXX
referent odboru výstavby a dopravy
Úřadu městského obvodu Plzeň 6
„otisk úředního razítka“
<br> Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů <.>
Vyvěšeno dne:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> Sejmuto dne:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> Razítko,podpis orgánu,který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení <.>
<br> Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č.634/2004 Sb <.>,o správních poplatcích je osvobozen <.>
<br> Č.j.UMO6/0417/16
<br> str.3
<br> Obdrží:
účastníci (dodejky)
Statutární město Plzeň zastoupené Správou veřejného statku města Plzně,IDDS: 2hnk7u2
sídlo: Klatovská třída č.p.348/10,301 00 Plzeň 1
Ředitelství silnic a dálnic ČR,Správa Plzeň,IDDS: zjq4rhz
sídlo: Na Pankráci č.p.546/56,Nusle,140 00 Praha 4
Magistrát města Plzně,Odbor rozvoje a plánování,IDDS: 6iybfxn
sídlo: Škroupova 5,306 32 Plzeň
<br> V případě řízení s velkým počtem účastníků se účastníci řízení dle § 85 odst.2 písm.b) identifikují dle
§ 92 odst.3 označením pozemků a staveb evidovaných v katastru ...

Načteno

edesky.cz/d/351648

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Plzeň 6 - Litice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz