« Najít podobné dokumenty

Obec Popovice - Zápis z 9. zasedání ZO

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Popovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis z 9. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 16. 12. 2019
Stránka 1 z 8
<br>
<br> Z Á P I S
z 9.zasedání Zastupitelstva obce Popovice konaného dne 16.12.2019,od 18:00 hodin <.>
<br> Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 19.00 hodin.Jednání vedl XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX <.>
<br> Kontrola plnění usnesení
<br> Z předešlého zasedání:
<br> - 2019/05/1 – uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s E.ON Distribuce (NN,Dočekal) doposud
<br> nebyla uzavřena.Z důvodu nabytí částí dalších pozemků dotčených touto akcí do vlastnictví Obce
<br> Popovice dojde k rozšíření rozsahu věcného břemene a bude řešeno jednou smlouvou <,>
<br> - 2019/05/6 – smlouvy o dílo s autory publikace o obci byly uzavřeny <.>
<br>
<br> Zahájení
<br> Zasedání zastupitelstva bylo řádně svoláno,je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva <,>
<br> tedy zastupitelstvo je usnášeníschopné <.>
<br> Přítomni: XXXXXXXXX XXX,XXXX XXXXX,XXX XXXXXXXXX,XXXXX XXXXXXXXXXX,XXXXX XXXXXX,XXXXXXXXX XXXX <,>
<br> XXXXX XXXX,XXXXXX XXXXXXXX
<br> Omluveni: XXXXX XXXXXXXX
<br>
<br> Určení ověřovatelů a zapisovatele,volba návrhové komise
<br> Starosta navrhl určit zapisovatelem p.Bronislava Švece,ověřovatele zápisu p.Petra Kočíře a XXXXXXXXX
<br> Vlka.K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy <.>
<br>
<br> Návrh usnesení:
<br> Zastupitelstvo obce Popovice určuje zapisovatele Bronislava Švece,ověřovatele zápisu Petra
<br> Kočíře a XXXXXXXXX XXXX <.>
<br> Výsledek hlasování: Pro: X,Proti: X,Zdržel se: 0 Usnesení bylo schváleno <.>
<br>
<br> Program zasedání
<br> Starosta obce navrhuje program zasedání doplnit o nové body „Řád veřejného pohřebiště“,„Žádosti o
<br> individuální dotace z rozpočtu obce na rok 2020“ a „Odměny neuvolněných členů zastupitelstva od
<br> 1.1.2020“ a upravený návrh programu zasedání zní:
<br> Program:
1) Prodej pozemků
2) Koupě pozemků
3) Smlouva o zřízení věcného břemene (E-ON)
4) Aktualizace veřejných vyhlášek obce – o místním poplatku za komunální odpad,o poplatku ze psů
5) Řád veřejného pohřebiště
6) Plán inventarizace majetku za rok 2019
7...
bez názvu
Stránka 1 z 7
<br>
<br> Z Á P I S
z 6.zasedání Zastupitelstva obce Popovice konaného dne 17.6.2019,od 19:00 hodin <.>
<br>
<br> Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 19.00 hod.Jednání vede XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX <.>
<br>
<br> Kontrola plnění usnesení
<br> Nejsou žádná předešlá usnesení ke kontrole <.>
<br>
<br> Zahájení
<br> Zasedání zastupitelstva bylo řádně svoláno,je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva <,>
<br> tedy zastupitelstvo je usnášeníschopné <.>
<br> Přítomni: XXXXX XXXXXXXX,XXXXXXXXX XXX,XXXX XXXXX,XXX XXXXXXXXX,XXXXX XXXXXXXXXXX,XXXXX XXXXXX <,>
<br> XXXXXXXXX XXXX,XXXXX XXXX,XXXXXX XXXXXXXX
<br> Omluveni: -
<br>
<br> Určení ověřovatelů a zapisovatele,volba návrhové komise
<br> Starosta navrhl určit zapisovatelem p.Jitku Novákovou,ověřovatele zápisu p.Tomáše Malinu a XXXX
<br> Vlčnovského,do návrhové komise Martina Slováčka.K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy <.>
<br>
<br> Návrh usnesení:
<br> Zastupitelstvo obce Popovice určuje zapisovatele Jitku Novákovou,ověřovatele zápisu Tomáše
<br> Malinu a XXXX Vlčnovského,volí do návrhové komise Martina Slováčka <.>
<br> Výsledek hlasování: Pro: 9,Proti: 0,Zdržel se: 0 Usnesení bylo schváleno <.>
<br>
<br> Program zasedání
<br> Navržený program zasedání starosta doporučil upravit zahrnutím bodu 6 do bodu 5,doplnit o bod 6 –
<br> Postoupení pohledávky obce Základní škole a Mateřské škole Popovice,p.o.:
<br>
<br> Kontrola plnění usnesení
<br> Určení zapisovatele,ověřovatelů zápisu a návrhové komise
<br> Schválení programu
<br> Program:
<br> 1) Žádosti o finanční příspěvek z rozpočtu obce
<br> 2) Prodej části (17 m2) pozemku parc.č.5019/2 (pod RD č.p.110 – Dítková)
<br> 3) Závěrečná zpráva Základní školy a Mateřské školy Popovice,p.o.za rok 2018
<br> 4) Závěrečná zpráva Amfíku Bukovina,p.o.za rok 2018
<br> 5) Závěrečný účet a účetní závěrka Obce Popovice za rok 2018
<br> 6) Postoupení pohledávky obce Základní škole a Mateřské škole Popovice,p.o <.>
<br> 7) Změna č.3 rozpočtu obce pro ro...

Načteno

edesky.cz/d/3514271

Meta

Rozpočet   Volby   Veřejná vyhláška   Prodej   Jednání zastupitelstva   Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Popovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz