« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo zemědělství - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada v oddělení hospodářských zvířat v odboru zemědělských komodit v Ministerstvu zemědělství (PDF, 203 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo zemědělství.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

(PDF, 203 KB)
1
<br>
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
na služební místo ministerský rada
<br> v oddělení hospodářských zvířat v odboru zemědělských komodit
v Ministerstvu zemědělství
<br>
Č.j.: 209/2020-MZE-11131
<br> V Praze dne 3.1.2020
<br>
<br> Státní tajemník,jako služební orgán příslušný podle § 10 odst.1 písm.f) zákona č.234/2014
<br> Sb <.>,o státní službě,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“) <,>
<br> vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ministerský XXXX v oddělení hospodářských
<br> zvířat v odboru zemědělských komodit v Ministerstvu zemědělství v oboru služby 42 <.>
<br> Zemědělství
<br> a rostlinolékařská péče <.>
<br> Místem výkonu služby je Praha <.>
<br> Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu
<br> neurčitou <.>
<br> Předpokládaným dnem nástupu do služby na služebním místě je 1.3.2020 <.>
<br> Služební místo je zařazeno podle přílohy č.1 k zákonu do 13.platové třídy <.>
<br> Na služebním místě jsou vykonávány zejména následující činnosti:
<br> - koordinace výkonu státní správy na úseku zemědělské prvovýroby včetně vedení
<br> správních řízení dle zákonů vztahujících k zemědělské prvovýrobě;
<br> - jednání ve výborech pro SOT při EK – živočišné komodity;
<br> - tvorba legislativy se vztahem k mléku a mléčným výrobkům včetně nařízení <,>
<br> norem <,>
<br> příprava implementace legislativy EU;
<br> - ve spolupráci se SZIF,agrární komorou a příslušnými profesními svazy realizace
<br> zemědělské politiky,navrhování a posuzování programů a koncepcí na úseku
<br> veterinární péče,mléka a mléčných výrobků <.>
<br>
<br>
<br>
2
<br>
Posuzovány budou žádosti1 o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo
nebo žádosti o zařazení na služební místo (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 20.1 <.>
2020,tj.v této lhůtě
<br> • zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu
<br> služebního úřadu Ministerstvo zemědělství,Těšnov 65/17,110 00 Praha 1 <,>
<br...

Načteno

edesky.cz/d/3513586

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo zemědělství      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz