« Najít podobné dokumenty

Obec Otovice (Náchod) - OZV č. 2/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Otovice (Náchod).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OZV č. 2/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
OBEC OTOVICE
Zastupitelstvo obce
<br> _______________________________________________________________
<br> Obecně závazná vyhláška obce Otovice
č.2/2019 <,>
<br> o místním poplatku za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy <,>
třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů <.>
<br> Zastupitelstvo obce Otovice se na svém zasedání dne 11.12.2019 usnesením č.26/2019
usneslo vydat na základě § 14 zákona č.565/1990 Sb <.>,o místních poplatcích,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“,a v souladu s § 10 písm.d) a §
84 odst.2 písm.h) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších
předpisů,tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
<br> Čl.1
Úvodní ustanovení
<br> (1) Obec Otovice touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému
shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů
(dále jen „poplatek“) <.>
<br> (2) Správcem poplatku je Obecní úřad Otovice1(dále jen „správce poplatku“) <.>
<br> Čl.2
Poplatník
<br> (1) Poplatek platí2:
<br> a) fyzická osoba přihlášená v obci <,>
<br> b) fyzická osoba,která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci,byt
nebo rodinný dům,ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba,a to ve výši
odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené
k individuální rekreaci,bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob <,>
jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně <.>
<br> (2) Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba.Za fyzické osoby
žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce <.>
Osoby,které platí poplatek za více fyzických osob,jsou povinny správci poplatku
oznámit jméno,popřípadě jména,příjmení a data narození osob,za které poplatek
platí.3
<br> Čl.3
Ohlašovací povinnost
<br> (1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději
do 30 dnů ode dne,kdy mu povinnost platit tento poplatek vznik...

Načteno

edesky.cz/d/3512172

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Otovice (Náchod)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz