« Najít podobné dokumenty

Obec Budíškovice - informace k ochraně osobních údajů (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Budíškovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Informace k ochraně osobních údajů.docx [0,02 MB]
Informace k ochraně osobních údajů
<br> podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů,dále jen „Nařízení GDPR“) <.>
<br>
Obec Budíškovice,Budíškovice 127,378 91,IČ 00246387 jako správce/zpracovatel prohlašuje,že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány a chráněny v souladu
s Nařízením GDPR a dalšími právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů a rovněž
se zásadami stanovenými v Nařízení GDPR:
<br> · Zákonnost,korektnost a transparentnost zpracování <.>
· Účelové omezení (zpracovávání osobních údajů jen pro určité výslovně vyjádřené a legitimní účely) <.>
· Minimalizace osobních údajů (dochází ke zpracovávání osobních údajů pouze v nezbytně nutném rozsahu ve vztahu k danému účelu) <.>
· Přesnost a aktuálnost (organizace dbá na to,aby nepřesné,chybné či neaktuální osobních údajů byly bezodkladně opraveny nebo vymazány) <.>
· Omezené uložení (osobní údaje jsou v organizaci uloženy po dobu ne delší,než je nezbytně nutné pro účely,pro které jsou zpracovávány a dále dle schváleného spisového plánu správce pouze pro účely archivnictví v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy) <.>
· Integrita a důvěrnost (osobní údaje jsou zpracovávány způsobem,který zajistí jejich náležité zabezpečení pomocí vhodných technických a organizačních opatření před neoprávněným
či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou,zničením nebo poškozením) <.>
<br>
Obec Budíškovice zpracovává vaše osobní údaje pouze z následujících právních titulů pro zpracování osobních údajů
<br> Plnění právní povinnosti ‐ právní předpis po správci požaduje,aby osobní údaj zpracovával,resp.aby prováděl určitou činnost,pro kterou je zpracování osobních údajů nezbytné.Tento právní titul je u správce,jakožto orgánu veřejné moci,velmi frekventovaný <.>
<br> Plnění úkolu ve veřejném zájmu nebo při výkonu...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Budíškovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz