« Najít podobné dokumenty

Obec Masojedy - OZV 1-2019 Psi – místní poplatek

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Masojedy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OZV 1-2019 Psi – místní poplatek
OBEC MASOJEDY
<br>
Obecně závazná vyhláška obce Masojedy č.1/2019 <,>
o místním poplatku ze psů
<br>
Zastupitelstvo obce Masojedy se na svém zasedání dne 18.12.2019 usnesením
č.4 usneslo vydat na základě § 14 zákona č.565/1990 Sb <.>,o místních poplatcích,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“),a v souladu s § 10 písm.d)
a § 84 odst.2 písm.h) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění
pozdějších předpisů,tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):
<br> Čl.1
Úvodní ustanovení
<br> (1) Obec Masojedy touto vyhláškou zavádí místní poplatek ze psů (dále jen „poplatek“) <.>
(2) Správcem poplatku je obecní úřad v Masojedech.1
<br> Čl.2
Poplatník a předmět poplatku
<br> (1) Poplatek ze psů platí držitel psa.Držitelem je pro účely tohoto poplatku osoba,která je
přihlášená nebo má sídlo na území České republiky (dále jen „poplatník“).2
<br> (2) Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.3
<br> Čl.3
Ohlašovací povinnost
<br> (1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 30
dnů ode dne,kdy se pes stal starším tří měsíců,nebo ode dne,kdy nabyl psa staršího
tří měsíců.Ve lhůtě 30 dnů je povinen ohlásit také zánik své poplatkové povinnosti
(např.úhyn psa,jeho ztrátu,darování nebo prodej) <.>
<br> (2) Povinnost ohlásit držení psa má i osoba,která je od poplatku osvobozena <.>
<br> (3) V ohlášení poplatník uvede4
<br> a) jméno,popřípadě jména,a příjmení nebo název,obecný identifikátor,byl-li
přidělen,místo pobytu nebo sídlo,sídlo podnikatele,popřípadě další adresu pro
doručování; právnická osoba uvede též osoby,které jsou jejím jménem oprávněny
jednat v poplatkových věcech <,>
<br>
1 § 15 odst.1 zákona o místních poplatcích
2 § 2 odst.1 zákona o místních poplatcích
3 § 2 odst.2 zákona o místních poplatcích
4 § 14a odst.2 zákona o místních poplatcích
<br>
<br> b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb,včetně poskytovatelů
těchto služeb v zahraničí,užívaných ...

Načteno

edesky.cz/d/3508692


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Masojedy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz