« Najít podobné dokumenty

Město Vejprty - Veřejnoprávní smlouva č. 3/2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Vejprty.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zde k nahlédnutí
Veřejnoprávní smlouva č.3/2019
<br> 0 poskytnutí dotace dle zákona" c.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních
<br> vv:
<br> rozpočtů,ve znění pozdejsmh předpisů
<br> Na základě usnesení zastupitelstva města Vejprty č.29/19 a 32/19 ze dne 24.4.2019 a žádosti Nemocnice Kadaň s.r.o.o dotaci,uzavírají níže uvedené smluvní strany podle ustanoveniš 10a odst.5 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů,tuto veřejnoprávní smlouvu
<br> čl.| Smluvní strany
<br> 1.Město Vejprty uč: 00262170,DIČ: czoozsz170 Se sídlem: Tylova 870/6,431 91 Vejprty Bankovní účet: 78-5540000207/0100,vedený u KB a.s.Zastoupené starostkou:.litkou Gavdunovou
<br> jako „poSkytovatel dotace“
<br> 2.Nemocnice Kadaň s.r.o.IČ: 25479300 Se sídlem: Golovinova 1559,432 01 Kadaň Bankovní účet: 267178828/0300 Zastoupená: MUDr.Bc; Petrem Hossnerem,MBA,jednatelem
<br> jako „Příjemce dotace"
<br> čl.i| Předmět smlouvy Poskytovatel dotace se za pod mínek stanovených touto smlouvou zavazuje poskytnout příjemci dotaci v celkové částce 109 858,- Kč,na období roku 2019 <.>
<br> Účelem poskytnutí dotace je podpora financováníprovozních potřeb nemocnice v roce 2019 <.>
<br> Dotace bude poskytnuta převodem na bankovní účetc '.267178828/0300 uvedený v záhlaví této smlouvy do 21 dnů ode dne uzavření této smlouvy.Dnem poskytnutí dotaceje den připsání finančních prostředků na účet příjemce <.>
<br> !
<br> Dotace se poskytuje na výše uvedený účeljako dotace neinvestiční.Pro účely smlouvy se neinvestiční dotací rozumí dotace,která musí být použita na úhradu jiných výdajů než: _ \ *
<br> - Výdajů spojených spořízením hmotného majetku dle 5 26 odst.2 zákona č.586/1992 Sb <.>,o daních z příjmů,ve zněních pozdějších předpisů (dále jen „cit.zákona)
<br> — V-ýdajů spojených s pořízením nehmotného majetku dle & 32a odst.1 a 2 cit.zákona
<br> - Výdajů spojených stechnickým zhodnocením,rekonstrukcí ve smyslu 5 33 cit.' zákona <.>
<br> Čl.m Doba trvání smlouvy Tato smlo...

Načteno

edesky.cz/d/3504557

Meta

Rozpočet   Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Vejprty      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz