« Najít podobné dokumenty

Obec Leškovice - Zápis ze zasedání zastupitestva obce 01122019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Leškovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis ze zasedání zastupitestva obce 01122019
4% 722 695 930 ří 736 258 586
<br> leskovicehbfgir leskovicehbcz www.leskovicehbcz
<br> OBEC LEŠKOVICE
<br> Obecní úřad Leškovice Leškovice 38.582 82 Leškovice
<br> ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LEŠKOVICE
<br> poř.číslo: 01/12/2019 konané dne 17.12.2019 od 18:00 hod.v obecni budově č.p.22
<br> Zahájení zasedání zastupitelstva:
<br> Zasedání Zastupitelstva obce Leškovice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18:10 hodin starostou obce panem Michalem („dále jako „předsedající“) <.>
<br> Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha ]) konstatovaL že přítomno je 5 členů zastupitelstva (z celkového počtu šesti členů zastupitelstva),takže zastupitelstvo je usnášeníschopne' (š 92 odst.3 Zákona o obcích) <.>
<br> Určení ověřovatelů a zapisovatele:
<br> Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu XXXX XXXXX Červencla a pana Jiřího Vojtěcha a zapisovatelem XXXX XXXXXX Michala.K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům <.>
<br> Návrh usnesení:
<br> Zastupitelstvo obce Leškovice určuje ověřovateli zápisu XXXX XXXXX Červencla a pana Jiřího Vojtěcha a zapisovatelem XXXX XXXXXX Michala <.>
<br> Hlasování: Pro: X členů,Proti: 0 členů„ Zdrželi se: 0 členů Usnesení č.1 bylo schváleno <.>
<br> Schválení programu:
<br> Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce <.>
<br> K návrhu programu byly vzneseny návrhy na doplnění bodů v programu.Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům <.>
<br> Předsedající dal hlasovat o návrhu programu <.>
<br> Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Leškovice schvaluje následující program zasedání:
<br> 1/5 01122019
<br> %$ 722 695 930 ři 736258 586
<br> leskovicehbíi?leskovicelibcz www.leskovicehbcz
<br> OBEC LEŠKOVICE
<br> Obecní úřad Leškovice Leškovice 38.582 82 Leškovice
<br> I) Žádost ...

Načteno

edesky.cz/d/3503805

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Leškovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz