« Najít podobné dokumenty

Obec Nekvasovy - MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK - ROZHODNUTÍ (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nekvasovy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

priloha_736216992_0_19-4921.pdf [0,17 MB]
MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK
Odbor výstavby a životního prostředí
<br>
Náměstí Augustina Němejce 63,335 01 Nepomuk,Plzeňský kraj
<br> Tel.: 371 519 711 Fax: 371 519 755 IČO: 00256986
e-mail: podatelna@urad-nepomuk.cz
<br>
<br>
Váš dopis zn.ze dne Naše zn./ č.j.Vyřizuje / tel / e-mail V Nepomuku dne
<br> 13.11.2019 MÚ/VŽP/4921/19 XXXXX XXXXXXX XX.XX.XXXX
<br> VŽP/XXXX/XXXX - VaL 371 519 740
<br> lucie.vankova@urad-nepomuk.cz
<br>
<br> ROZHODNUTÍ
<br>
Výroková část:
<br> Městský úřad v Nepomuku,odbor výstavby a životního prostředí,jako stavební úřad příslušný podle § 13
odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve
znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),ve společném územním a stavebním řízení (dále
jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení <,>
kterou dne 13.11.2019 podal
<br> DOVÍN,s.r.o <.>,XXXXXX XXXXX,IČO XXXXXXXX,Chlumy XX,XXX XX Nepomuk 1
<br> (dále jen "žadatel"),a na základě tohoto posouzení:
<br>
<br> I.Podle § 94p odst.1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě
územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu
<br> s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r
<br> na stavbu:
<br> "novostavba zámečnické dílny Chlumy"
<br> (dále jen "stavba") na pozemku parc.č.48/4 (ostatní plocha) v katastrálním území Chlumy,st.p.152/2
(zastavěná plocha a nádvoří),parc.č.160/2 (orná půda),parc.č.172/5 (ostatní plocha),parc.č.173/1
(ostatní plocha),parc.č.173/6 (ostatní plocha),parc.č.173/7 (ostatní plocha),parc.č.2311 (ostatní
plocha) v katastrálním území Nekvasovy <.>
<br>
<br> Stavba obsahuje:
- Zámečnická dílna – jednopodlažní objekt o rozměrech 15,53 x 36,3 m se sedlovou střechou se
<br> sklonem 10° s XXX.výškou hřebene +X,XX m obsahující železářskou dílnu; přístřešek o
rozměrech 9,0 x 15,53 m se sedlovou střechou se sklonem 10° s XXX.výškou hřebene +X,XX m;
vč.vnitřních rozvodů elektroinstalace,plynu pro vytápění (hork...

Načteno

edesky.cz/d/3501672

Meta

Územní plánování   Stavební informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Nekvasovy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz