« Najít podobné dokumenty

Obec Lesná (okres Pelhřimov) - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lesná (okres Pelhřimov).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Xerox Scan_11122019194625.PDF
Ill <.>
<br> Toto opatření obecné povahy se zveřejní též na úředních deskách obecních úřadů obcí s rozšířenou působností <.>
<br> Odůvodnění:
<br> Od vydání opatření obecné povahy č.j.18918í2019-MZE—1 6212 ze dne 3.4.2019,ve znění opatření č.j.4150812019—MZE-16212 ze dne 30.8.2019,došlo ke změně okoiností při vývoji kalamitního poškozeni lesních porostů,na což reaguje Ministerstvo zemědělství touto zmenou <.>
<br> Ke změně přílohy č.1:
<br> Ke změně přílohy č.'! (změna územní působnosti opatření) bylo nezbytné přistoupit z důvodu změny kalamitní situace v lesích na území ČR od doby vydání opatření obecné povahy č.j.41508/2019-MZE-16212 ze dne 30.8.2019,kdy V důsledku šíření kůrovců došlo k zasažení a přímému ohrožení dalších katastrálních území kůrovcovou kalamitou v rozsahu,který si vyžaduje uplatnění opatření 2.1.až 2.5.uvedená v opatření obecné povahy č.j.18918l2019-MZE-16212 ze dne 3.4.2019 ve znění opatření obecné povahy č.j.4150812019-MZE—1 6212 ze dne 30.8.2019 <.>
<br> Podkladem pro změnu přílohy č.1 jsou výstupy analýzy dat dálkového průzkumu Země zpracované Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem,v rámci které byl detekován výskyt suchých stromů a holin vohrožených lesních porostech a následně hodnocen ve vztahu kzastoupení ohrožených iesnich porostů pro každé jedno katastrální území v ČR.Výsledky této analýzy byly dále upřesněny na základě skutečností známých Ministerstvu zemědělství z úřední činnosti,tedy z konzultace sorgány státní správy iesů jednotlivých krajských úřadů,dílčích terestrických šetření a rekognoskačních ietů.Výsiedný výběr katastrálních území,nově zařazovaných do přílohy č.1 tohoto opatření obecné povahy,pak zohledňuje i potřebu ucelení dílčích rozdrobených oblasti do kompaktních celků a jejich ohraničení s ohledem na již zasažené okrajově plochy.Ucetení oblastí a jejich ohraničení je provedeno tak,aby byla zajištěna aktuálnost přílohy pro praktické využití vlastníky lesů zhruba do konce prvního pololetí 2020 <.>
<br> P...
Xerox Scan_11122019194444.PDF
Ministerstvo zemědělství Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů
<br> 53920I2019-MZE—16212
<br> Spisová značka.: 14LH22476/2019-16212
<br> Č.j.: 63,llllllllllíililiililillíilillíiiilllillllll 0003234133205
<br> Vyřizuje: Ing.XXXX XXXX,Ph.D <.>
<br> Telefon: XXXXXXXXX
<br> E-mail: Jiri.Bily©mze.cz
<br> ID DS: yphaax8
<br> Adresa: Těšnov 65/17,Nové Město,110 00 Praha 1
<br> V Praze dne: 6.12.2019
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů,věcně příslušný podle ustanovení 5 49 odst.2 písm.e) zákona č.289/1995 Sb <.>,o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“),v souladu s 5 171 a násl.zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád"),vydává podle 5 51a lesního zákona nasled uj ící
<br> opatření obecné povahy,kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č.j.1891812019-MZE-16212 ze dne 3.4.2019 ve znění opatření obecné povahy č.j.4150812019-MZE-16212 ze dne 30.8.2019 následovně: | <.>
<br> Příloha č.1 opatření obecné povahy č.j.18918í2019-MZE-16212 ze dne 3.4.2019 ve znění opatření obecné povahy č.].41508/2019-MZE-16212 ze dne 30.8.2019 se nahrazuje přílohou č.1,která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy <.>
<br> Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem vyvěšení veřejně vyhlášky,kterou je toto opatření obecné povahy oznámeno,na úřední desce Ministerstva zemědělství <.>

Načteno

edesky.cz/d/3498924

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lesná (okres Pelhřimov)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz