« Najít podobné dokumenty

Obec Lesná (okres Pelhřimov) - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lesná (okres Pelhřimov).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Xerox Scan_11122019194625.PDF
Ill <.>
<br> Toto opatření obecné povahy se zveřejní též na úředních deskách obecních úřadů obcí s rozšířenou působností <.>
<br> Odůvodnění:
<br> Od vydání opatření obecné povahy č.j.18918í2019-MZE—1 6212 ze dne 3.4.2019,ve znění opatření č.j.4150812019—MZE-16212 ze dne 30.8.2019,došlo ke změně okoiností při vývoji kalamitního poškozeni lesních porostů,na což reaguje Ministerstvo zemědělství touto zmenou <.>
<br> Ke změně přílohy č.1:
<br> Ke změně přílohy č.'! (změna územní působnosti opatření) bylo nezbytné přistoupit z důvodu změny kalamitní situace v lesích na území ČR od doby vydání opatření obecné povahy č.j.41508/2019-MZE-16212 ze dne 30.8.2019,kdy V důsledku šíření kůrovců došlo k zasažení a přímému ohrožení dalších katastrálních území kůrovcovou kalamitou v rozsahu,který si vyžaduje uplatnění opatření 2.1.až 2.5.uvedená v opatření obecné povahy č.j.18918l2019-MZE-16212 ze dne 3.4.2019 ve znění opatření obecné povahy č.j.4150812019-MZE—1 6212 ze dne 30.8.2019 <.>
<br> Podkladem pro změnu přílohy č.1 jsou výstupy analýzy dat dálkového průzkumu Země zpracované Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem,v rámci které byl detekován výskyt suchých stromů a holin vohrožených lesních porostech a následně hodnocen ve vztahu kzastoupení ohrožených iesnich porostů pro každé jedno katastrální území v ČR.Výsledky této analýzy byly dále upřesněny na základě skutečností známých Ministerstvu zemědělství z úřední činnosti,tedy z konzultace sorgány státní správy iesů jednotlivých krajských úřadů,dílčích terestrických šetření a rekognoskačních ietů.Výsiedný výběr katastrálních území,nově zařazovaných do přílohy č.1 tohoto opatření obecné povahy,pak zohledňuje i potřebu ucelení dílčích rozdrobených oblasti do kompaktních celků a jejich ohraničení s ohledem na již zasažené okrajově plochy.Ucetení oblastí a jejich ohraničení je provedeno tak,aby byla zajištěna aktuálnost přílohy pro praktické využití vlastníky lesů zhruba do konce prvního pololetí 2020 <.>
<br> P...
Xerox Scan_11122019194444.PDF
Ministerstvo zemědělství Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů
<br> 53920I2019-MZE—16212
<br> Spisová značka.: 14LH22476/2019-16212
<br> Č.j.: 63,llllllllllíililiililillíilillíiiilllillllll 0003234133205
<br> Vyřizuje: Ing.XXXX XXXX,Ph.D <.>
<br> Telefon: XXXXXXXXX
<br> E-mail: Jiri.Bily©mze.cz
<br> ID DS: yphaax8
<br> Adresa: Těšnov 65/17,Nové Město,110 00 Praha 1
<br> V Praze dne: 6.12.2019
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů,věcně příslušný podle ustanovení 5 49 odst.2 písm.e) zákona č.289/1995 Sb <.>,o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“),v souladu s 5 171 a násl.zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád"),vydává podle 5 51a lesního zákona nasled uj ící
<br> opatření obecné povahy,kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č.j.1891812019-MZE-16212 ze dne 3.4.2019 ve znění opatření obecné povahy č.j.4150812019-MZE-16212 ze dne 30.8.2019 následovně: | <.>
<br> Příloha č.1 opatření obecné povahy č.j.18918í2019-MZE-16212 ze dne 3.4.2019 ve znění opatření obecné povahy č.].41508/2019-MZE-16212 ze dne 30.8.2019 se nahrazuje přílohou č.1,která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy <.>
<br> Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem vyvěšení veřejně vyhlášky,kterou je toto opatření obecné povahy oznámeno,na úřední desce Ministerstva zemědělství <.>

Načteno

edesky.cz/d/3498924

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Lesná (okres Pelhřimov)
31. 03. 2020
31. 03. 2020
31. 03. 2020
31. 03. 2020
21. 03. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Obec Lesná (okres Pelhřimov)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz