« Najít podobné dokumenty

Obec Třešovice - Opatření obecné povahy 1/2015 /návrh změny/ - výjimka ze základních podmínek ochrany bobra evropského

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Třešovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zde ke stažení
KRAJSKY URAD JiHočEsKÝ rnn: Odbor životního prostředí,zemědělství a lesnictví Odděleníochrany přírody,ZPF,SEA a CITES U Zimního stadionu 195212 370 76 České Budělovice Naše č,j.: Sp.zn,: Vyřizuje: Telefon: E-mail: Datunr: KUJCK 135669l20I9 OZZL I30O7 9 l 20 l9/pelh SS Mgr.XXXX XXXXXX XXX XXX BXX Ihotka@kraj-jihocesky,cz XX,Xi,2019 l lllllil ll lllllilllilllllllllllllll llll lllllil llllillil lil llillllll KUcBXOOUN3EY oBEcNli ÚŘnn rŘnšcvtcr ]i§lo dopor,Došlo 25,11.2019,/i}l ;l(:ovate /alzl č,<,> :,<,> 0/xó/:(o!l:p)3 rriIotry: /l /4 (&/.-- Uhl.ZllaKřz //r Krajský úřad * Jihočeský kraj,odbor životního prostředí,zemědělství a lesnictví,jako příslušný správní orgán podle § 67 odst,1 písm,g) zákona č.129/2000 Sb <.>,o krajích (krajské zřízeni),ve znění pozdějších předpisů,dle ust.§ 77a odst.5 písm.lr) a ust,§ 84odst.1písm.a) zákona č,IL4l1992 Sb <.>,oochraně přírodya krajiny,ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) po projednání návrhu změny opatření obecné povahy č,1/2015,Č.j,KUJCK 4268B|20I5|OZZL,sp,zn.OZZL 67459l20l4lpelh ze dne 3.6.2015 (dále též opatření obecné povahy),kterým byla vydána výjimka ze základních podmínek ochrany bobra evropského ( Castor fiber) s dotČenými správními orgány podle ust.§ 136 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád),zveřelňu]e podle ust.§ 172 odst,1 správního řádu znění opatření obecné povahy s vyznačenými (podtržením v textu) změnami: opATŘENÍ ogrcNÉ povAHy č.1/2015 (Návrh změny) Krajský úřad Jihočeský kraj ;ako příslušný správníorgán podle ustanovení § 77a odst.5 písm.h) zákona č,I14lI992 Sb <.>,o ochraně přírody a krajiny,ve znění pozdějších předpisů (dále jen,<,> zákon"),v souladu s ustanovením § 56 odst,4 zákona a § 171 a násl,zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen,<,> správní řád") vydává výjimku ze základních podmínek ochrany bobra evropského (Castor fiber) článet t Předmět úpravy Kra.iský úřad Jihočeský kra; tímto opatřením obecné po...

Načteno

edesky.cz/d/3498918

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Třešovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz