« Najít podobné dokumenty

Obec Třešovice - Zápis z 14. řádného zasedání zastupitelstva ze dne 16.12.2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Třešovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zde ke stažení
obec Třešovice Třešovice čp.40,38601 Strakonice lČo: 0066789 7,tel.724L8g595,e-mail: obectresovice@seznam.cz 7áPis z !4.řádného zasedání zastupitelstva obce Třešovice konaného dne 16.12,2OL9 Místo zasedání: obecní úřad Třešovice Zastupite|stvo obce Třešovice Číslo.|ednací: oUTŘ/115 lzoílg Přítomni: XXXX XXXXXXXXXX,VladimírTurek,XXXX XXXXXXXXX,XXXX XXXXXXX,XXXX XXXXXXXXX Dis <.>,XXXXXX XXXXX Omluven: XXXXX XXXXXX Zahájení zasedání zastupitelstva Starostka seznámila přítomné s návrhem programu.Program: 1.Zahájení 2.určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu,schválení programu 3.Rozpočet na rok 2020 - projednání a schvátení 4.Střednědobý výhled 2o2o-2o2g - projednání a schválení 5.Rozpočtové opatření č,7 6.Projednání dohod o provedení práce pro rok 2020 7.obecně závazná vyhláška č.2/2oLg - místní poplatek ze psů 8.obecně závazná vyhláška č.3/2olg - systém shromaždbvání odpadů 9.obecně závazná vyhláška č.4/2oLg - místní poplatek za provozsystému shromaŽdovánÍ,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů 10.oznámení o odměnách neuvolněných členů zastupitelstva 11.Projednání Žádosti o příspěvek /dar/ na dětský ples Zš Cehnice v roce zo2}-žadatel SRPŠ přiZŠ a MŠ Cehnice 12.Projednání Žádosti o finanční příspěvek ldar/ Oblastní charitě Strakonice pro rok 2o2o 13.Seznámení zastupitelstva s příkazem starostky k inventarizaci ke dni 3t.L2.2olg 14.Ostatní 15.Diskuze obec Třešovice Třešovice čp.40,38601 Strakonice lCo: 00667897,tel.724t89595,e-mail: obectresovice@seznam.cz 1.Zahájení Zasedáníobecního zastupitelstva bylo zahájeno v 18.00 hodin starostkou obce Janou Vohryzkovou.Na zasedání bylo přítomno 6 členŮ zastupitelstva,zastupitelstvo je usnášeníschopné.2.určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu,projednání programu schůze Do funkce ověřovatelŮ zápisu byli navrženiolga Turková a VladimírTurek.Zapisovatelkou zápisu bYla navrŽena XXXX XXXXXXXXXX,Návrh byljednomyslně přijat.Byl projednán a schválen program schůze.Usnesení č.48h9 schváleno Výsledek hlasován...

Načteno

edesky.cz/d/3498917

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Třešovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz