« Najít podobné dokumenty

Obec Třešovice - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - lesy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Třešovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Seznam katastrů
63920 -MZE-
<br> Kraj Obec s RP) Kód K OOP
<br> Strá 1 104
<br> 636533
<br> 605239
<br> N
<br> Ji
600032
<br> 9
<br>
<br> 63920 -MZE-
<br> Kraj Obec s RP) Kód K OOP
<br> Strá 2 104
<br> 622052
622222
<br> 622346
<br> 6
<br> 622320
645524
<br> 633534
633623
634255
<br> H
<br> 9
<br> 639605
<br> 645532
<br> 659452
<br>
<br> 63920 -MZE-
<br> Kraj Obec s RP) Kód K OOP
<br> Strá 3 104
<br> 662925
<br> 633640
<br>
<br> 63920 -MZE-
<br> Kraj Obec s RP) Kód K OOP
<br> Strá 4 104
<br> Ji
<br> 2
<br> 630250
<br> -
<br> -
<br> 695343
<br>
<br> 63920 -MZE-
<br> Kraj Obec s RP) Kód K OOP
<br> Strá 5 104
<br> 624403
<br> -
-
<br> 639532
<br> 642452
643564
643602
<br> 644030
<br> 655023
<br> Mutná
<br> 3
<br>
<br> 63920 -MZE-
<br> Kraj Obec s RP) Kód K OOP
<br> Strá 6 104
<br> n
<br> 624306
<br> 643653
<br>
<br> 63920 -MZE-
<br> Kraj Obec s RP) Kód K OOP
<br> Strá 7 104
<br> 643629
<br> 6
<br> 660523
<br> 645605
<br> 666092
<br> 30
<br> 624322
<br> 6
605492
<br> 645630
<br> 643939
605506
<br>
<br> 63920 -MZE-
<br> Kraj Obec s RP) Kód K OOP
<br> Strá 8 104
<br> 649635
<br> 9
<br> Z
<br> -
-
<br>
<br> 63920 -MZE-
<br> Kraj Obec s RP) Kód K OOP
<br> Strá 9 104
<br> 609323
<br> 600229
<br> 632406
<br> 654442
<br> 656640
<br> 9
<br>
<br> 63920 -MZE-
<br> Kraj Obec s RP) Kód K OOP
<br> Strá 10 104
<br> 626902
<br> 656666
<br>
<br> 63920 -MZE-
<br> Kraj Obec s RP) Kód K OOP
<br> Strá 11 104
<br> 624209
<br> 655244
<br> 30
629294
642959
<br> 649694
<br> 652326
655252
693936
633224
<br> 693944
<br> 693952
<br>
<br> 63920 -MZE-
<br> Kraj Obec s RP) Kód K OOP
<br> Strá 12 104
<br> 629324
<br> J
<br> 654205
<br> 653039
<br> 30
632562
<br>
<br> 63920 -MZE-
<br> Kraj Obec s RP) Kód K OOP
<br> Strá 13 104
<br> 623296
<br> 632
<br> 645559
<br> 664529
664626
<br> 6
<br>
<br> 63920 -MZE-
<br> Kraj Obec s RP) Kód K OOP
<br> Strá 14 104
<br> 692409
<br> M
695092
696935
<br> 623326
<br> 594
<br> 696943
<br>
<br> 63920 -MZE-
<br> Kraj Obec s RP) Kód K OOP
<br> Strá 15 104
<br> S
<br> J
<br> 292
<br>...
Veřejná vyhláška zde ke stažení
M i n isterstv o zemědělství
Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů
<br> ElBl[jZ|]1 !-iqlzE-1 E2] ?
<br> §oisová znaéka.: 14LH22476l2019-16212C.j.: 6392012019-MZE-16212
<br> Vyřizuje: lng.JiříBílý,Ph.D <,>
Telefon: 221812272
E-mail: Jiri.Bily@mze.cz
lD DS: yphaax8
Adresa:Těšnov 65117,Nové Město,110 00 Praha'1
<br> YPraze dne:6.12,2019
<br> llllllllllllll llllll lllllllll lilllll llllllllillll
nDD3?34E3:IE
<br> vEŘEJNÁ vyHlÁšxn
oPATŘeruí ogEcNÉ poveny
<br> Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů,věcně příslušný podle
ustanovení §49 odst.2 písm.e) zákona č.289/1995 Sb <.>,o lesích a o změně a doplnění
něktených zákonů (lesní zákon),ve zněni pozdějších předpisů (dále jen,<,> lesní zákon") <,>
vsouladu s § 171 a násl.zákona č.500/2004 Sb,<,> správní řád,veznění pozdějších předpisů
(dále jen,<,> správní řád"),vydává podle § 5,1a lesníhozákona následující
<br> opatření obecné povahy <,>
<br> kteným se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod
č.j.18918/2019-MZE-16212 ze dne 3.4,2019 ve znění opatření obecné povahy ě.j <.>
41 508 l 201 9-MZE-1 621 2 ze d n e 30.8.201 9 n ásled ovně :
<br> l <.>
<br> Příloha ě.1 opatření obecné povahy ě.j.18918|2019-MZE-16212 ze dne 3.4,2a19 ve znění
opatření obecné povahy č.j.41508l2O1g-MZÉ-16212 ze dne 30.8.2019 se nahrazuje
přílohou č,1,která je nedílnou souěástí tohoto opatření obecné povahy <.>
<br> ll <.>
<br> Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem vyvěšení veřejné vyhlášky,kterou je
toto opatřeníobecné povahy oznámeno,na úřední desce Ministerstva zemědělství <.>
<br>
<br> lll <.>
<br> Toto opatření obecné povahy se zveřejní též na úředních deskách obecních úřadů obcí
s rozšířenou působností <.>
<br> odůvodnění:
Od vydání opatření obecné povahy č.j.18918/2019-MZE-16212 ze dne 3.4,2019,ve znění
opatření č,j.41508|2019-MZE-16212 ze dne 30.8.2019,došlo ke změně okolností při uývoji
kalamitního poškození lesních porostů,na což reaguje Ministerstvo zemědělství touto
z...

Načteno

edesky.cz/d/3498916

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Třešovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz