« Najít podobné dokumenty

Obec Třešovice - Obecně závazná vyhláška č. 2/2019, o místním poplatku ze psů

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Třešovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vyhláška ke stažení
č1.ourfun6l2019
OBEC Třešovice
<br> Zastu pitelstvo obce Třešovice
Obecně závazná vyhláška obce é.212019 <,>
<br> o místním poplatku ze psů
<br> Zastupitelstvo obce Třešovice se na svém zasedání dne 16.12.2019 usnesením
č.53/19 usneslo vydat na základě § 14 zákona č.565/1990 Sb <.>,o místních poplatcích,ve
znění pozdějších předpisů (dále jen,<,> zákon o místních poplatcích"),a y souladu s § 10 písm <.>
d)
<br> a § 84 odst.2 písm.h) zákona č,12812000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění
pozdějších předpisů,tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen,<,> tato vyhláška"):
<br> čl.t
úvodní ustanovení
<br> (1) Obec Třešovice touto vyhláškou zavádí místní poplatek ze psů (dále jen,<,> poplatek") <,>
(2) Správcem poplatku je obecní úřad.1
<br> él.z
Poplatník a předmět poplatku
<br> (1) Poplatek ze psů platí držitel psa.Džitelem je pro účely tohoto poplatku osoba,která je
přihlášená nebo má sídlo na území České republiky (dále jen,<,> poplatník").2
<br> (2) Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.3
<br> (1)
<br> čl.s
Ohlašovací povinnost
<br> Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 1S-ti
dnů ode dne,kdy se pes stal starším tří měsíců,nebo ode dne,kdy nabyl psa staršího
tří měsíců.Ve lhůtě 15ti dnů je povinen ohlásit také zánik své poplatkové povinnosti
(např.úhyn psa,jeho ztrátu,darování nebo prodej) <.>
<br> Povinnost ohlásit držení psa má i osoba,která je od poplatku osvobozena <,>
<br> V ohlášení poplatník uvedea
<br> a) jméno,popřípadě jména,a př'tjmení nebo název,obecný identifikátor,byl-|i
přidělen,místo pobytu nebo sídlo,sídlo podnikatele,popřípadě další adresu pro
doručování; právnická osoba uvede též osoby,které jsou jejím jménem oprávněny
jednat v poplatkových věcech <,>
<br> (2)
<br> (3)
<br> 1 § 15 odst.1zákona o místních poplatcích
2 § 2 odst.1 zákonao místních poplatcích
3 § 2 odst.2zákona o místních poplatcích
a § 14a odst.2 zákona o místních poplatcích
<br>
<br> b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů ...

Načteno

edesky.cz/d/3498915


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Třešovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz