« Najít podobné dokumenty

Obec Třešovice - Obecně závazná vyhláška č. 3/2019, o stanovení systému shromažďování odpadů a nakládání s nimi

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Třešovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vyhláška zde ke stažení
Č.1,ourŘl117t2O19
<br> OBEC Třešovice
<br> Zastupitelstvo obce Třešovice
<br> O bec ně záv azná vyh láš ka
<br> obce Třešovice
<br> č.3/20í9
<br> o stanovení systému shromažd'ování,sběru,přepravy,třídění,využívání
a odstraňování komunálních odpadů a nak!ádání se stavebním odpadem na územi
<br> obce Třešovice
<br> Zastupitelstvo obce Třešovice se na svém zasedání dne 16,12.2019 usnesením č,54119
usneslo vydat na základě § 17 odst,2 zákona č,18512001 Sb <.>,o odpadech a o změně
některých dalších zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen,<,> zákon o odpadech"),a
vsouladu s § 10 písm.d) a § 84 odst.2 písm.h) zákonaé.12812000 Sb <.>,o obcích (obecní
zřízení),ve znění pozdějších předpisů (dále jen,<,> zákon o obcích"),tuto obecně závaznou
vyhlášku:
<br> čl.t
úvodní ustanovení
<br> Tato obecné závazná vyhláška (dále jen,<,> vyhláška") stanovuje systém shromaždbvání <,>
sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na
území obce Třešovice včetně nakládání se stavebním odpadem1 <.>
<br> él.z
Třídění komuná!ního odpadu
<br> 1) Komunální odpad se třídí na složky:
<br> a) Biologické odpady rostlinného původu <,>
b) Papír <,>
c) Plasty včetně PET lahví <,>
d) Sklo <,>
e) Kovy <,>
f) Nebezpečné odpady <,>
g) Objemný odpad <,>
h) Směsný komunální odpad <,>
i) Jedté oleje a tukf
<br> 2) Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném
vytřídění podle odstavce 1 písm.a),b),c),d),e),f),g) a j) <.>
<br> čl.g
Shromaždbvání tříděného odpadu
<br> 'vyhláška Ministerstva životního prostředí č,93/2016 Sb <.>,o Katalogu odpadů.2 Vyhláška Ministerstva životního prostředí é.32112014 Sb <.>,o rozsahu a způsobu zajištění odděleného
soustřed'ování složek komunálního odpadu - § 2 odst.7 povinnost od 1.1.2020 <,>
<br>
<br> 1) Tříděný odpad je shromažd'ován do zvláštních sběrných nádob,kteqými jsou sběrné
nádoby o větším objemu a velkoobjemové kontejnery <.>
<br> 2) Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na těchto stanovištích:
Nádoby na...

Načteno

edesky.cz/d/3498914

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Třešovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz