« Najít podobné dokumenty

Obec Třešovice - Obecně závazná vyhláška č. 4/2019, o místním poplatku - odpady

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Třešovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vyhláška zde ke stažení
č.;.ourŘlru2o19 oBEc rŘešovlce Zastupitelstvo obce Třešovice Obecně závazná vyhláška obce ě.412019 o místním poplatku za provoz systému shromažd'ování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Třešovice se na svém zasedání dne 16.12,2019 usnesením č.55/19 usneslo vydat na základě § 14 zákona č.565/1990 Sb <.>,o místních poplatcích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen,<,> zákon místních poplatcích"),a v souladu s § 10 písm.d) a § 84 odst.2 písm.h) zákona č.12812000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen,<,> tato vyhláška"): čl.t úvodní ustanovení (1) Obec Třešovice touto vyhláškou zavádí místní poplatek za proyoz systému shromaždbvání,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen,<,> poplatek").(2) Správcem poplatku je obecní úřad.r él.z Poplatník (1) Poplatekzaprovozsystému shromažd'ování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů platíz: a)fyzická osoba přihlášená v obci,b)fyzická osoba,která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci,byt nebo rodinný dům,ve kterých není přihlášená žádnáfyzická osoba,a to ve r,nýši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci,bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob,jsou povinny platit poplatek spoleěně a nerozdílně.(2) Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba.Za fyzické osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce.Osoby,které platípoplatek zavíce fyzických osob,jsou povinny správci poplatku oznámit jméno,popřípadě jména,příjmení a data narození osob,za které poplatek platí.s l § 15 odst.1 zákona,o místních poplatcích z § 10b odst.1 zákona o místních poplatcích l § 10b odst.2 zákona o místních poplatcích ěl.e Ohlašovací povinnost (1)Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dn...

Načteno

edesky.cz/d/3498913

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Třešovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz