« Najít podobné dokumenty

Obec Třešovice - Opatření obecné povahy 1/2015 /změna č. 1/ - výjimka ze základních podmínek ochrany bobra evropského

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Třešovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zde ke stažení
KRAJS|CÍ URAD JIHočEsKÝ rnn: Odbor životního prostředí,Oddělení ochrany přírody,U Zimního stadionu t952l2 370 76 České Budějovice KuCK 14426212019 OZZL 13007 9 l 20 19/pelh SS Mgr.XXXX XXXXXX XXXXXX XXX l hotka @kraj-ji hocesky.cz tL LX.20L9 l llllIlll ll lillllllllil lll IlllillllIl lill lillil llill ll llillil llllIll KUcBXOOUTRYC zemědělství a lesnicwí ZPF,SEA a CITES Naše č.j.: Sp.zn,: Vyřizuje: Telefon: E-mail: Datum: oPATŘENÍ ogrcNÉ PovAHY č.U2o15 (Změna č.1) Krajsloý úřad Jihočeslaý kraj jako příslušný správníorgán podle ustanovení § 77a odst.5 písm.h) zákona č.t74ll992 Sb <.>,o ochraně přírody a krajiny,ve znění pozdějších předpisů (dále jen,<,> zákon"),v souladu sustanovením§56odst.4zákona,ustanovením§84odst.lpísm.a)zákonaaustanovení§171anásl.zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen,<,> správní řád") vydává vrýjimku ze základních podmínek ochrany bobra evropského (Castor fibef článet r Předmět úpravy Krajslcý úřad Jihočeshý kraj tímto opatřením obecné povahy č.Il20t5 vydaným pod sp.zn.OZZL 67458l20t4lpelh a oznámeným veřejnou vyhláškou (dále jen,<,> opatření obecné povahy") povoluje podle ustanovení § 56 odst.1 a odst.2 písm.b) a c) zákona v zájmu prevence závažných škod na rybolovu,vodách (vodních dílech),lesích a ostatních typech majetku a v zájmu veřejné bezpečnosti výjimku zezákladnich podmínek ochrany dle § 50 odst.2 zákona zvláště chráněného bobra evropského (Castor fibefl zařazeného dle § 14 odst.1 vyh|ášky MŽP č.395lt992 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,a přílohy č.III této vyhlášky do kategorie silně ohrožený,konkrétně výjimku ze zákazu škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje všech jedinců tohoto druhu jejich usmrcováním,chytáním a odstraňováním hrázi a dále ze zákazu dopravovat odchycené jedince,zákazu ničit jejich sídla a ze zákazů držet nebo dopravovat usmrcené jedince čijejich části.článek 2 Toto opatření obecné povahy se vztahuje.<.> orlili""o'u'itÍ'"lil',irajského úřadu Jihočeslcý kraj,odboru ochrany ...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Třešovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz