« Najít podobné dokumenty

Obec Třešovice - Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o odpadech

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Třešovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

vyhláška
DBEG TŘEŠDUICE Obecná závazná vvhíášíía Obce Tíaáovíco
<br> č.1í2íH 5
<br> o stanovení avetámu shromažďování,shání,přepravy,třídůní.využívání a odouaí'íování |Iíomur'íálníoh odpadů a nakládání ee atavahnim odpadem na území obce Třeáovlce
<br> Zastupitelstvo obce Tfeáovioe se na svém zasedání dne 17.3.2915 ueneeením ů.BHB ucneclo vydat na aákládě & 1? odst- 2 zákona o.155í2ílů1 se.<.> o odpadech a o amáně některých dalších zákonů.ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadooh'j.& v souladu 5 5 10 písm.d) a 5 34 odst.2 pínm.h) :ákoná c.ízííí2ííoo so.<.> o obcích (obecní zřízení).ve znění pozdějších předpisů.(dále jen „cel-con o obcích“).tuto obecná závaznou vvhlášku:
<br>,Čl.1 Uvodní ustanovení
<br> 1) Tato obecná závazná vyhláška (dále jen „vyhláška stanovuje svatém shromažďování.sběru.přeorávv.třídění.využívání a odetránování komunálních odpadů vzníkájicích na území obce Třeáovioe.včetne nakládání se stavebním odpadem <.>
<br> '.<.> Vyhláška &.Hl.-“líhní Sh.<.> ktorou se znamu-í Katalog odpadů Seznam ochotno-iných odpadů a scanumy odpadů u atátů pro účely vífvuxu.dot-wu u.trcnxiru odpadů & postup při udělování soulííuííu k vývaru.dovozu.:: Hanzllu odpadů lKutang odpadů!
<br> Čl.: Třídění komunálního odpadu
<br> 1]| Komunální odpad se třídí na oložíív:
<br> a) Bicíagícírá odpady
<br> tí) Papír <,>
<br> cl Plasty vcetne PET lahví <.>
<br> ctí| Sklo <.>
<br> ej Kovy <.>
<br> tj Nebezpečná komunální odpady.g,! Objemný odpad <.>
<br> hj Smácný komunální odpad <.>
<br> 2í Směs-ným komunálním odpadem se rozumí 2va? komunální odpad po stanoveném vvlřídéní podle odstavce 1 písm.31,u).oj.u).ej & n <.>
<br> Čl.3 Shromažďování třídšnáho odpadu
<br> 'lj T'rídáný odpad je shromaždován do zvláštních sbámých nádob <.>
<br> 2) Zvláštní sbámá nádoby jsou umístěny ve středu obce na volném prostranství <.>
<br> a; zvláštní sbárná nádoby jsou barevná odlišeny a označeny příslušnými nápisy:
<br> a) Biologíoká odpady.barva - hnědá bj Papír.barva - bílá
<br> cl Plasty,PET lahv...

Načteno

edesky.cz/d/3498910

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Třešovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz