« Najít podobné dokumenty

Obec Otěšice - Obecně závazná vyhláška č.1/2019 o poplatku za komunální odpad

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Otěšice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obecně závazná vyhláška č.1/2019 o poplatku za komunální odpad
Obec Otěšice
<br> Obecně závazná vyhláška č.112019
<br> 0 poplatku za komunální odpad
<br> Zastupitelstvo obce Otěšice schválilo dne 18.12.2019 na 7.veřejném zasedání zastupitelstva obce podle š17a odst.1 zákona č.18512001 Sb <.>,o odpadech a o změně některých dalších zákonů,ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením š 10 písm.d) a g 84 odst.2 písm.h) zákona č.128/2000 Sb.o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,tuto obecně závaznou vyhlášku:
<br>,č|.1
<br> Uvodní ustanovení Obec Otěšice touto obecně závaznou vyhláškou stanovi poplatek za komunální odpad,který vzniká na území obce <.>
<br> Čl.2 Správa poplatku
<br> 1) Správu poplatku vykonává obec Otěšice <.>
<br> 2) Poplatníkem je každá fyzická osoba,při jejíž činnosti vzniká komunální odpad.Plátcem poplatku je vlastník nemovitosti,kde vzniká komunální odpad.Jde-li o budovu,kde vzniklo společenství vlastníků jednotek podle zvláštního zákona,je plátcem toto společenství.Plátce tento poplatek rozúčtuje mezi jednotlivě poplatníkyí <.>
<br> Čl.3 Sazba poplatku
<br> Výše poplatku je stanovena vpříloze č.1 této vyhlášky podle předpokládaných oprávněných nákladů obce,vyplývajících z režimu nakládání s komunálním odpadem,rozvržených na jednotlivé poplatníky podle počtu a objemu nádob určených k odkládání odpadů připadajících na jednotlivé nemovitosti a v závislosti na frekvenci jejich svozu komunálního odpadu <.>
<br> Čl.4 Splatnost poplatku
<br> 1) Poplatekje splatný nejpozději do 31.3.příslušného kalendářního roku <.>
<br> 2) Vznikne-li poplatková povinnost po stanovené lhůtě splatnosti,je poplatek splatný nejpozději do 15 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti <.>
<br> 3) Neuhradí—li poplatník plátci poplatek včas nebo ve správné výši oznámí plátce tuto skutečnost obci,která na základě toho vyměří poplatek platebním výměrem <.>
<br> ] jd Ha odst 2 zákona c.185/2001_ o odpadech a změně některých dalších zákonů.ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> čl.5 Zrušovaci ustanovení
<br> Touto vyhláš...

Načteno

edesky.cz/d/3497867

Meta

Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Otěšice
15. 07. 2020
13. 07. 2020
13. 07. 2020
08. 07. 2020
08. 07. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Obec Otěšice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz