« Najít podobné dokumenty

Obec Jedlí - OZV č.2/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Jedlí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OZV č.2/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
1
<br>
<br>
OBEC JEDLÍ
<br>
Zastupitelstvo obce Jedlí
<br> Obecně závazná vyhláška obce Jedlí č.2/2019 <,>
<br> o místním poplatku za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy <,>
<br> třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů
<br>
<br> Zastupitelstvo obce Jedlí se na svém zasedání dne 18.12.2019 usnesením č.98/9 usneslo
<br> vydat na základě § 14 zákona č.565/1990 Sb <.>,o místních poplatcích,ve znění pozdějších
<br> předpisů (dále jen „zákon místních poplatcích“),a v souladu s § 10 písm.d)
<br> a § 84 odst.2 písm.h) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění
<br> pozdějších předpisů,tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):
<br> Čl.1
<br> Úvodní ustanovení
<br> (1) Obec Jedlí touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování <,>
<br> sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen
<br> „poplatek“) <.>
<br> (2) Správcem poplatku je Obecní úřad Jedlí.1
<br> Čl.2
<br> Poplatník
<br> (1) Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání
<br> a odstraňování komunálních odpadů platí2:
<br> a) fyzická osoba přihlášená v obci <,>
<br> b) fyzická osoba,která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci,byt
<br> nebo rodinný dům,ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba,a to ve výši
<br> odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené
<br> k individuální rekreaci,bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob <,>
<br> jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně <.>
<br> (2) Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba.Za fyzické osoby
<br> žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce <.>
<br> Osoby,které platí poplatek za více fyzických osob,jsou povinny správci poplatku
<br> oznámit jméno,popřípadě jména,příjmení a data narození osob,za které poplatek
<br> platí.3
<br>
1
§ 15 odst.1 zákona,o místních poplatcích
<br> 2
§ 10b odst.1 zákona o místníc...

Načteno

edesky.cz/d/3497016

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Jedlí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz