« Najít podobné dokumenty

Obec Pomezí nad Ohří - Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 o místních poplatcích

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Pomezí nad Ohří.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

stáhnout
Obec Pomezí nad Ohří Zastupitelstvo obce Pomezí nad Ohří
<br> Obecně závazná vyhláška obce Pomezí nad Ohří č.2/2019,o místních poplatcích
<br> Zastupitelstvo obce Pomezí nad Ohří se na svém zasedání dne 19.12.2019 usnesením č.55/19 usneslo vydat na zákíadě g 14 odst.2 zákona č.565/1990 Sb <.>,o místních poplatcích,ve znění pozdějších předpisů a v souladu s 5 10 písm.d) a 5 84 odst.2 písm.h) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška"):
<br> (1)
<br> (2)
<br> (1)
<br> ČÁSTL ZÁKLADNÍUSTANOVENÍ
<br> č|.1 Úvodní ustanovení
<br> Obec Pomezí nad Ohří zavádí touto vyhláškou tyto místní poplatky (dále jen
<br> „poplatky"):
<br> a) poplatek ze psů <,>
<br> b) poplatek za užívání veřejného prostranství,c) poplatek z pobytu <,>
<br> Správcem poplatků je obecní úřad (dále jen „správce popíatku“).1
<br> ČÁSTH.POPLATEK ZE PSÚ
<br> či.1 Poplatník a předmět poplatku Poplatek ze psů plati držitel psa.Držiteiem je pro účely tohoto poplatku osoba,která je přihlášena nebo má sídlo na území České republiky (dáte jen „poplatnik“).2 Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.3
<br> 1 5 14 odst.3 zákona č.565/1990 Sb <.>,o místních poplatcích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“)
<br> 2 5 2 odst.1 zákona o místních poplatcích
<br> 3 g 2 odst.2 zákona o místních poplatcích
<br> čl.3 Ohlašovací povinnost
<br> (1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne,kdy se pes stal starším tří měsíců,nebo ode dne,kdy nabyl psa staršího tří měsíců.Ve lhůtě 15 dnů je povinen ohlásit také zánik své poplatkové povinnosti (např.úhyn psa,jeho ztrátu,darování nebo prodej) <.>
<br> (2) Povinnost ohlásit držení psa má i osoba,která je od poplatku osvobozena.(3) V ohlášení poplatník uvede4
<br> a) jméno,popřípadě jména,a příjmení nebo název,obecný identifikátor,byl-lí přidělen,místo pobytu nebo sídío,sídlo podnikatele,popřípadě další...

Načteno

edesky.cz/d/3494537


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Pomezí nad Ohří      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz