« Najít podobné dokumenty

Obec Pomezí nad Ohří - Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 o místním poplatku za provoz systému shroměžďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Pomezí nad Ohří.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

stáhnout
OBEC POMEZÍ NAD OHŘÍ Zastupitelstvo obce Pomezí nad Ohří Obecně závazná vyhláška obce Pomezí nad Ohří č.3/2019 <,>
<br> o místním poplatku za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů
<br> Zastupitelstvo obce Pomezí nad Ohří se na svém zasedání dne 19.12.2019 usnesením č.56/19 usneslo vydat na základě 5 14 zákona č.565/1990 Sb <.>,o místních poplatcích,ve znění pozdějších předpisů,a vsouladu s š 10 písm.d) a 5 84 odst.2 písm.h) zákona
<br> 0.128/2000 Sb <.>,oobcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):
<br> č|.1 Úvodní ustanovení (1) Obec Pomezí nad Ohří touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek“).(2) Správcem poplatku je obecní úřad Pomezí nad Ohři.1
<br> Čl.2 Poplatník
<br> (1) Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů platiz: a) fyzická osoba přihlášena v obci,b) fyzická osoba,která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci,byt nebo rodinný dům,ve kterých není přihlášena žádná fyzická osoba,a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené
<br> k individuální rekreaci,bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob,jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně <.>
<br> (2) Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba.Za fyzické osoby
<br> v.<.> <,>
<br> Osoby,které platí poplatek za více fyzických osob,jsou povinny správci poplatku oznámit jméno,popřípadě jména,příjmení a data narození osob,za které poplatek platí.3
<br> Čl.3 Ohlašovací povinnost
<br> (1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů ode dne,kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla,případně
<br> * 5 15 odst.1 zákona č.565/1990 Sb.<.> o místních poplatcích.ve zn...

Načteno

edesky.cz/d/3494536

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Pomezí nad Ohří      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz