« Najít podobné dokumenty

Obec Nalžovice - Oznámení o výběrovém řízení s aukcí čís. SPB/045/2019 a jeho podmínkách

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nalžovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o výběrovém řízení s aukcí čís. SPB/045/2019 a jeho podmínkách
lil ||| IIIII |||! |I||l||||IIIIiílllilllilllllllllllllííll i| lllllllllílll
<br> SBTBlSFBřzůte-SPBM čj.: uzevwseaiaezemota-SPBM
<br> Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Uzernni pracoviště Střední Čechy,odbor Ddíoučené pracoviště Ftríilairemr nám.T.G.Masaryka 145.251 01 Příbram
<br> Oznámení o výgěrověm řjzení s auItc_i čís.SPEllMEíZlHEl a jeho podmínkách
<br> na zjištění zájemce o koupi nemovitého majetku v katastrálním území Naížovice
<br> Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen.<.> Úřad'j,jemuž podle 9 9 zákona č.zlé.-“21350 Sb <.>,o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích.ve znéní pozdějších předpisů (dále jen „ZMS"j.přísluší hospodařit eníže uvedeným majetkem.podle ustanovení 5 21 a násl.vyhlášky č.EEižůčt Sb.<.> o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací smajetkem státu.ve znéní pozdějších předpisů,po splnění všech zákonných podmínek <.>
<br> vyhlašuje dne 15.prosince 2019
<br> výběrové řízení 5 aukci [dále též „VŘ'j na prodej dále uvedeného majetku ve vlastnictví České republiky (dále jen „prodávaný majetek"j <.>
<br> |.Frodávaný majetek
<br>.pozemek parcela č.1455.ostatní plocha,zeleň o výměře 4214 rn2
<br> v katastrálním území Nalžovice a obcí Naizovice.vedený u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj.Katastrálního pracoviště Příbram a zapsané na LU č.SOUDU <.>
<br> IL Popis prodávaného majetku
<br> Předmětem prodeje je pozemek,který je fakticky stromořadí.Platný územní plán obce Naížovice pojednává dotčenou plochu,jako prvky zeleně v krajiné — součást lokálního biocentre <.>
<br> III.Prohlídka prodávaného majetku
<br> Prohlídka prodávaného majetku se neuskuteční,pozemekje volné přístupný <.>
<br> lv.Vyhlášená minimální kupní cena
<br> vyhlášená minimální kupní cena nemovité věci činí 141.[ltltl Kč (slovy: sto čtyřicet jedna tisíc konan českých),v.Aukce a minimální příhoz ke zvýšení kupní ceny pro aukci
<br> 1.Aukce se koná bezprostředně po ukončení otevírání obálek s nabídkami ...

Načteno

edesky.cz/d/3494102

Meta

Prodej   Veřejná zakázka   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Nalžovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz