« Najít podobné dokumenty

Obec Čestlice - Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce 18.12.2019 od 18 h

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Čestlice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VV _ poplatek za odpad
OBEC ČESTLICE
<br>
<br> Obecně závazná vyhláška
<br> Obce Čestlice
<br> č.……/…….<.> <,>
<br>
<br> o poplatku za komunální odpad
<br>
<br>
<br> Zastupitelstvo obce Čestlice se na svém zasedání dne …….usnesením č.<.>.usneslo vydat
<br> na základě § 17a odst.1 zákona 185/2001 Sb <.>,o odpadech a o změně některých dalších
<br> zákonů,ve znění pozdějších předpisů,a v souladu s ust.§ 10 písm.d),§ 35 a § 84 odst.2)
<br> písm.h) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> tuto obecně závaznou vyhlášku:
<br>
<br> Čl.1
<br> Úvodní ustanovení
<br>
<br> Obec touto obecně závaznou vyhláškou stanoví poplatek za komunální odpad,který
<br> vzniká na území obce <.>
<br>
<br> Čl.2
<br> Správa poplatku
<br>
<br> 1) Správu poplatku vykonává obec Čestlice <.>
<br> 2) Poplatníkem je každá fyzická osoba,při jejíž činnosti vzniká komunální odpad <.>
<br> Plátcem poplatku je vlastník nemovitosti,kde vzniká komunální odpad.Jde-li o
<br> budovu,ve které vzniklo společenství vlastníků jednotek podle zvláštního zákona,je
<br> plátcem toto společenství.Plátce poplatek rozúčtuje na jednotlivé poplatníky1 <.>
<br> 3) Plátce poplatku má povinnost registrovat se k platbě poplatku tím,že do 15 dnů ode
<br> dne vzniku poplatkové povinnosti podá správci poplatku řádně a dle skutečností
<br> vyplněné Prohlášení plátce poplatku.Po odevzdání Prohlášení obdrží plátce na
<br> obecním úřadě známku,kterou je povinen vylepit na sběrnou nádobu <.>
<br> 4) Plátce je povinen ohlásit správci poplatku do 15 dnů změnu rozhodných údajů
<br> odevzdáním aktualizovaného Prohlášení plátce poplatku <.>
<br> 5) Prohlášení plátce poplatku tvoří přílohu č.I <.>
<br>
<br> Čl.3
<br> Sazba poplatku
<br>
<br>
1
§ 17a odst.2 zákona č.185/2001,o odpadech a změně některých dalších zákonů,ve znění
<br> pozdějších předpisů <.>
<br>
<br> Na základě předpokládaných oprávněných nákladů obce vyplývajících z režimu nakládání
<br> s komunálním odpadem rozvržených na jednotlivé uživatele bytů ...
VV _ odpadová vyhláška
1
<br>
<br> OBEC ČESTLICE
<br> Zastupitelstvo obce Čestlice
<br> Obecně závazná vyhláška
<br> Obce Čestlice
<br> č.……/…….<.> <,>
<br>
o stanovení systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání
<br> a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území
obce Čestlice
<br>
Zastupitelstvo obce Čestlice se na svém zasedání dne …….<.> usnesením č.… usneslo vydat
na základě § 17 odst.2 zákona č.185/2001 Sb <.>,o odpadech a o změně některých dalších
zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“),a v souladu s § 10
písm.d) a § 84 odst.2 písm.h) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“),tuto obecně závaznou vyhlášku:
<br>
Čl.1
<br> Úvodní ustanovení
<br>
Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) stanovuje systém shromažďování <,>
sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na
území obce Čestlice,včetně nakládání se stavebním odpadem1.Fyzické osoby a původci
odpadů zapojení do systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a
odstraňování komunálních odpadů zavedeného obcí jsou povinni v souladu s touto obecně
závaznou vyhláškou komunální odpad a odpad podobný komunálnímu odpadu třídit a
odkládat odděleně na místa k tomu obcí určená,pokud s odpadem nenakládají nebo se jej
nezbavují jiným způsobem stanoveným zákonem o odpadech.2
<br>
<br> Čl.2
Všeobecné povinnosti
<br>
Každý má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost předcházet vzniku
odpadů,omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti; odpady,jejichž vzniku nelze
zabránit,musí být využity,případně odstraněny způsobem,který neohrožuje lidské zdraví a
životní prostředí3 <.>
<br>
<br> Čl.3
Třídění komunálního odpadu
<br>
1) Komunální odpad se třídí na složky:
<br>
a) Biologické odpady rostlinného původu <,>
b) Papír <,>
c) Plasty včetně PET lahví <,>
d) Nápojové kartony <,>
e) Sklo <,>
f) Kovy <,>
<br>
1
Vyhláška Ministerstva životního prostř...
VV _ poplatek za pobyt
OBEC ČESTLICE
<br> Zastupitelstvo obce Čestlice
<br> Obecně závazná vyhláška obce č.…./20.<.> <,>
<br> o místním poplatku z pobytu
<br>
<br> Zastupitelstvo obce Čestlice se na svém zasedání dne ….<.> usnesením
<br> č.… usneslo vydat na základě § 14 zákona č.565/1990 Sb <.>,o místních poplatcích,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“),a v souladu s § 10 písm.d)
<br> a § 84 odst.2 písm.h) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění
<br> pozdějších předpisů,tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):
<br> Čl.1
<br> Úvodní ustanovení
<br> (1) Obec Čestlice touto vyhláškou zavádí místní poplatek z pobytu (dále jen „poplatek“) <.>
<br> (2) Správcem poplatku je obecní úřad.1
<br> Čl.2
<br> Předmět,poplatník a plátce poplatku
<br> (1) Předmětem poplatku je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních
<br> dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu.Předmětem poplatku není pobyt,při kterém je
<br> na základě zákona omezována osobní svoboda.2
<br> (2) Poplatníkem poplatku je osoba,která v obci není přihlášená (dále jen „poplatník“).3
<br> (3) Plátcem poplatku je poskytovatel úplatného pobytu (dále jen „plátce“).Plátce je
<br> povinen vybrat poplatek od poplatníka.4
<br>
<br> Čl.3
<br> Ohlašovací povinnost
<br> (1) Plátce je povinen podat správci poplatku ohlášení nejpozději do 30 dnů od zahájení
<br> činnosti spočívající v poskytování úplatného pobytu.Ukončení této činnosti plátce
<br> ohlásí správci poplatku ve lhůtě 30 dnů <.>
<br> (2) V ohlášení plátce uvede5
<br> a) jméno,popřípadě jména,a příjmení nebo název,obecný identifikátor,byl-li
<br> přidělen,místo pobytu nebo sídlo,sídlo podnikatele,popřípadě další adresu pro
<br>
1
§ 15 odst.1 zákona o místních poplatcích
<br> 2
§ 3a zákona o místních poplatcích
<br> 3
§ 3 zákona o místních poplatcích
<br> 4
§ 3f zákona o místních poplatcích
<br> 5
§ 14a odst.2 zákona o místních poplatcích
<br>
<br> doručování; právnická osoba uvede též osoby,kter...
VV_ poplatek za psa
OBEC ČESTLICE
<br> Zastupitelstvo obce Čestlice
<br> Obecně závazná vyhláška obce č.…./20.<.> <,>
<br> o místním poplatku ze psů
<br>
<br> Zastupitelstvo obce Čestlice se na svém zasedání dne ….<.> usnesením
<br> č.… usneslo vydat na základě § 14 zákona č.565/1990 Sb <.>,o místních poplatcích,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“),a v souladu s § 10 písm.d)
<br> a § 84 odst.2 písm.h) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění
<br> pozdějších předpisů,tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):
<br> Čl.1
<br> Úvodní ustanovení
<br> (1) Obec Čestlice touto vyhláškou zavádí místní poplatek ze psů (dále jen „poplatek“) <.>
<br> (2) Správcem poplatku je obecní úřad.1
<br> Čl.2
<br> Poplatník a předmět poplatku
<br> (1) Poplatek ze psů platí držitel psa.Držitelem je pro účely tohoto poplatku osoba,která je
<br> přihlášená nebo má sídlo na území České republiky (dále jen „poplatník“).2
<br> (2) Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.3
<br> Čl.3
<br> Ohlašovací povinnost
<br> (1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 30
<br> dnů ode dne,kdy se pes stal starším tří měsíců,nebo ode dne,kdy nabyl psa staršího
<br> tří měsíců.Ve lhůtě 30 dnů je povinen ohlásit také zánik své poplatkové povinnosti
<br> (např.úhyn psa,jeho ztrátu,darování nebo prodej) <.>
<br> (2) Povinnost ohlásit držení psa má i osoba,která je od poplatku osvobozena <.>
<br> (3) V ohlášení poplatník uvede4
<br> a) jméno,popřípadě jména,a příjmení nebo název,obecný identifikátor,byl-li
<br> přidělen,místo pobytu nebo sídlo,sídlo podnikatele,popřípadě další adresu pro
<br> doručování; právnická osoba uvede též osoby,které jsou jejím jménem oprávněny
<br> jednat v poplatkových věcech <,>
<br> b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb,včetně poskytovatelů
<br> těchto služeb v zahraničí,užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností <,>
<br> v případě,že předmět poplatku so...
VV_ poplatek za užívání veřejného prostranství
OBEC ČESTLICE
<br> Zastupitelstvo obce Čestlice
<br> Obecně závazná vyhláška obce č.…./20.<.> <,>
<br> o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
<br> Zastupitelstvo obce Čestlice se na svém zasedání dne ….<.> usnesením
<br> č.… usneslo vydat na základě § 14 zákona č.565/1990 Sb <.>,o místních poplatcích,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“),a v souladu s § 10 písm.d)
<br> a § 84 odst.2 písm.h) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění
<br> pozdějších předpisů,tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):
<br> Čl.1
<br> Úvodní ustanovení
<br> (1) Obec Čestlice touto vyhláškou zavádí místní poplatek za užívání veřejného
<br> prostranství (dále jen „poplatek“) <.>
<br> (2) Správcem poplatku je obecní úřad.1
<br> Čl.2
<br> Předmět poplatku a poplatník
<br> (1) Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného
<br> prostranství,kterým se rozumí provádění výkopových prací,umístění dočasných
<br> staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb,pro umístění stavebních
<br> nebo reklamních zařízení,zařízení cirkusů,lunaparků a jiných obdobných atrakcí <,>
<br> umístění skládek,vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství
<br> pro kulturní,sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.2
<br> (2) Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby,které užívají
<br> veřejné prostranství způsobem uvedeným v odstavci 1 (dále jen „poplatník“).3
<br> Čl.3
<br> Veřejná prostranství
<br>
<br> Poplatek se platí za užívání veřejných prostranství,která jsou uvedena jmenovitě
<br> v příloze č.1.Tato příloha tvoří nedílnou součást této vyhlášky <.>
<br> Čl.4
<br> Ohlašovací povinnost
<br> (1) Poplatník je povinen ohlásit zvláštní užívání veřejného prostranství správci poplatku
<br> nejpozději 7 dní před zahájením užívání veřejného prostranství.V případě užívání
<br>
1
§ 15 odst.1 zákona o m...
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce 18.12.2019
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Čestlice
konané dne 18.12.2019 od 18:00 hodin v budově obecního úřadu
<br>
<br>
Program 15/2019
<br>
Návrh programu zasedání:
<br>
1.Zahájení – Schvalování ověřovatelů a programu zasedání
2.Kontrola plnění minulých usnesení
3.Finanční zpráva 11/2019
4.Revokace usnesení- žádost o projednání možnosti umístění komunikace –
<br> „U Křížku“
5.Obecně závazná vyhláška- užívání veřejného prostranství *)
6.Obecně závazná vyhláška- psi*)
7.Obecně závazná vyhláška- pobyt*)
8.Obecně závazná vyhláška- odpady*)
9.Obecně závazná vyhláška- poplatky za odpady*)
10.Rozpočet na rok 2020
11.Rozpočtové opatření č.5
12.Střednědobý výhled rozpočtu 2021 – 2023
13.Pověření starosty k provádění rozpočtových opatření
14.Plán inventur
15.Stanovení cen vodného a stočného
16.Dodatek ke smlouvě- Profa
17.Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti – p.č.496/8,959/131
<br> 959/132 v k.ú.Čestlice,Průhonice <.>
18.Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti – p.č.590/1,592/4 a 594/3
<br> v k.ú.Průhonice
19.Pachtovní smlouva – Agro Jesenice
20.Cenová nabídka na projektové práce - volnočasový projekt „Pumptrack Čestlice“
21.Žádost o poskytnutí finanční pomoci – obec Bublava
22.Zrušení čestného občanství Klementa Gottwalda
23.Odměny zastupitelů
24.Vyhodnocení rozhodnutí o uvolnění pro výkon starosty a místostarosty
25.Výroční zpráva o činnosti školy 2018/2019
26.Diskuze
<br>
<br> XXXXXX XXXXX
Starosta obce
<br>
<br>
<br> *) S návrhy vyhlášek se můžete seznámit na webových stránkách obce

Načteno

edesky.cz/d/3492720

Meta

Jednání zastupitelstva   EIA   Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Prodej   Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Čestlice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz