« Najít podobné dokumenty

Město Mikulov - Pronájem bytu č. 8 v bytovém domě na ul. Vídeňská č.or. 17, č.p. 823 v Mikulově - Zveřejnění pronájmu bytu č. 2/B-2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Mikulov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pronájem bytu č. 8 v bytovém domě na ul. Vídeňská č.or. 17, č.p. 823 v Mikulově - Zveřejnění pronájmu bytu č. 2/B-2020
Zveřeinění pronáimu bytu či.2/B - 2020
<br> Vsouladu s čl.1 písm.b) a II Oddílu II.Zásad pronajímání městských bytů a domů,schválených Radou města Mikulov platných k dnešnímu dni,zveřejňuje Město Mikulov záměr pronajmout v k.ú.Mikulov na Moravě následující městský b y t :
<br> - označení bytu: byt č.8 o velikosti 1+1 o výměře 5155 m2,ve III.nadzemním podlaží bytového domu na ul.Vídeňská č.or.17,č.p.823 v Mikulově - minimální výše nájemného (vč.vybavení bytu,bez záloh na úhrady spojené s užíváním bytu) požadovaná městem: činí 5.700,- Kěfměsíc.Výše peněžité jistoty,kterou je vybraný uchazeč povinen složit na účet pronajímatele před uzavřením nájemní smlouvy,je 3násobkem měsíčního nájemného uvedeného v jeho nabidce ke zveřejnění <.>
<br> — náležitosti nabídky:
<br> Nabídka musí obsahovat údaje uvedené ve formuláři,který ie přílohou Zveřejnění č.ZEB-
<br> 202_[)_.K nabídce musí být současně přiloženy následující doklady:
<br> 1) pracovní smlouva žadatele (případně dohoda o provedení práce nebo dohoda o pracovní činnosti) <,>
<br> 2) potvrzení o průměrném čistém měsíčním výdělku žadatele za předchozí čtyři kalendářní čtvrtletí <,>
<br> popř.daňové přiznání k XXXX z příjmů fyzických osob za předchozí zdaňovací období,apod.<,>
<br> kdy z těchto listin bude zřejmé,že je v možnostech žadatele platit výši navrhovaného
<br> nájemného a úhrady za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu <.>
<br> Nedodržení uvedených listin a neprokázání možnosti hradit nabízené nájemné a úhrady za
<br> plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu jsou důvodem k vvřazení žadatele
<br> 2 hodnocení nabídek a výběru nájemce <.>
<br> - způsob podání nabídky: nabídky se podávají na formuláři vzalepené obálce označené těmito údaji: „NEOTVÍRAT _ nabídka ke zveřejnění č.zrn-20202 v levém horním rohu obálky jménem a adresou zájemce,v pravém dolním rohu obálky adresou & číslem bytu,který zájemce žádá pronajmout (vzor obálky s požadovanými údaji je přílohou tohoto zveřejnění) <,>
<br> - míst...

Načteno

edesky.cz/d/3481686

Meta

Veřejná zakázka   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Mikulov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz