« Najít podobné dokumenty

Obec Vinary (Ústí nad Orlicí) - Příloha 3

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vinary (Ústí nad Orlicí).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha 3
Příloha č.3 k opatření obecné povahy č.j.34566/ENV/16 1 Připomínky k programu zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod – CZ05 a jejich vypořádání použité zkratky: PZKO = program zlepšování kvality ovzduší OOP = Opatření obecné povahy zákon = zákon č.201/2012 Sb <.>,o ochraně ovzduší,v platném znění (není-li uvedeno jinak).IPPC = zákon o integrované prevenci (zákon č.76/2002 Sb.) BAT = nejlepší dostupné techniky NPSE = Národní program snižování emisí ČR Úvodem ke všem připomínkám k návrhu OOP o vydání PZKO zdůrazňujeme,že OOP,je podle § 171 správního řádu vydáváno v případě,kdy zvláštní zákon ukládá povinnost vydat závazné opatření obecné povahy,které není právním předpisem ani rozhodnutím (tj.akt,který má konkrétně vymezený předmět a obecně určené adresáty).Opatření obecné povahy,jak stanovila judikatura,nemůže nahrazovat podzákonnou normotvorbu ani nad rámec zákona stanovovat nové povinnosti a slouží ke konkretizaci již existujících povinností,vyplývajících ze zákona,a nikoliv k ukládání nových povinností,které zákon neobsahuje.(srov.rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 27.9.2005,čj.1 Ao 1/2005-98,publikovaný pod č.740/2006 Sb.NSS).Ukládá- li zákon č.201/2012 Sb <.>,o ochraně ovzduší vydat program zlepšování kvality ovzduší ministerstvu formou opatření obecné povahy a současně stanoví v příloze č.5 jeho náležitosti,nelze se při vydávání programu od tohoto postupu odchýlit.Orgány ochrany ovzduší budou aplikovat opatření uvedená v OOP způsobem,jaký zákon předvídá,např.v ust.§ 13 odst.1 a § 9 odst.3 zákona č.201/2012 Sb <.>,o ochraně ovzduší.U ostatních opatření je budou příslušné orgány veřejné správy aplikovat vždy způsobem přiměřeným jejich povaze.Evidováno pod č.j.: Identifikace odesílatele ID1 Vlastní text připomínky / námitky Vypořádání 32684/ENV/15 RNDr.XXXXXXXXX XXXXXXX,vedoucí odboru ŽP,Městský úřad Hlinsko X Upozorňujeme,že kotel na biomasu firmy SAVE již není v provozu.Akceptováno Doplněna poznámka pod čarou na str.117.57563/ENV/15 Ing.XXXXX XX...

Načteno

edesky.cz/d/3480796

Meta

Rozpočet   Veřejná vyhláška   EIA   Stavby   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vinary (Ústí nad Orlicí)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz