« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Slivno - OZV obce Horní Slivno č.4/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Horní Slivno

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Slivno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OZV obce Horní Slivno č.4/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Horní Slivno
OBEC HORNÍ suvuo Zastupitelstvo obce Horní Slivno Obecně závazná vyhláška obce Horní Slivno č.4í2019 <,>
<br> o stanovení systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Horní Slivno
<br> Zastupitelstvo obce Horní Slivno se na svém zasedání dne 16.12.2019 usnesením č.70/2019 usneslo vydat na základě S 17 odst.2 zákona č.185/2001 Sb <.>,o odpadech a o změně některých dalších zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech"),a v Scuíadu s š 10 písm.dj a S 84 odst.2 písm.h) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „zákon o obcích“),tuto obecně závaznou vyhlášku:
<br> Cl.1 Úvodní ustanovení
<br> 1) Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vvhláška"j stanovuje svstém shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Horní Slivno,včetně nakládání se stavebním odpadem <.>
<br> Čl.2 Třídění komunálního odpadu 1) Komunální odpad sc třídí na složky: a) Biologické od pady b) Papír,c) Plasty včetně PET lahví,d) Sklo,e) Kovy,f) Nebezpečné komunální odpady,g) Objem m? od pad,h) Směsný komunální odpad <.>
<br> i) Jedlé tuky' a oleje
<br> 2) Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění podle odstavce 1 písm.a),b),c),d),e),f) a g) <.>
<br> ČI.3 Shromažďování tříděného odpadu 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob <.>
<br> 2) Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny v obci Horní Slivno na 2 stanovištích : a) Stanoviště za místním obchodem
<br> b)Btanoviště vjižní části obce,u křížku 3) Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy: a) Papír,barva modrá,b) Plasty,PET lahve,barva žlutá,c) Sklo,barva zelená,d) Kovy — kovové předměty,barva světle šedá,e) Jedlé tuky a oleje — speciální kontejner
<br> Na biologický odpad rostlinného původu jsou používány zvláštní kontejnerové vany,které jsou celo...

Načteno

edesky.cz/d/3480474

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Slivno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz