« Najít podobné dokumenty

Obec Nalžovice - OZV č. 3/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nalžovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha OZV č. 3/2019
Přílnha Obecně závazné vyhlášky Obce Halže-vice Č.3f2U19
<br> E_n—zúčtování nákladů na sběr a svoz netříděného knmunálního odpadu
<br> za rnk 21118
<br> Skutečné náklady za rok 2018 na sběr & Svoz netříděnéhn knmunálního odpadu činily 445.2?11; Kč a byl)! rnzúčtnvány takto:
<br> Náklady 445.211).- Kč děleno 'i'-46 poplatníků = 596,37 Kč
<br> Z této částky-' je Stannvena sazba poplatku dle čl.4 odst.| písm.b) vyhlášky ve výši SSU; Kč za kalendářní mk 211211 <.>
<br> Naížůvice,13.12.2319
OZV 3/2019
©
<br> “v
<br> Obecně závazná vyhláška obce Halžovice &.3l2tl19 <,>
<br> o místním poplatku za provoz systému shromažďování.sběru,přepravy <,>
<br> třídění.využívání a odstraňování komunálních odpadů
<br> Zastupitelstvo obce Nalžovice se na svém zasedání dne 12.12.2019 usnesením c.?llzůls usneslo vydat na základě *; 14 zákona &.sssllaso Sb.<.> o místních poplatcích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích"j,a v souladu s 5 1D písm.cl a g 54 odst.2 písm.hj zákona a.lzalzcoc sb <.>,oobclch (obecní zřízeni),ve znění pozdějších předpisů,tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška"j:
<br> til
<br> íÉl
<br> či.1 Úvodní ustanovení
<br> Dbec Nalžovice touto vyhláškou zavádí mistni poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen.<.> Poplatek"]| <.>
<br> Správcem poplatku je obecni ůřad.1
<br> Čl.2 Poplatník
<br> Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru.přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů platízz
<br> aj fyzická osoba přihlášená v obci <,>
<br> bj fyzická osoba,která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci,byt nebo rodinnýr dům,ve kterych není přihlášena žádná fyzická osoba,a to ve výši odpovidajici poplatku za jednu fyzickou osobu; má-Ii ke stavbě určená k individuální rekreaci,bytu nebo rodinněmu domu vlastnické právo více osob,jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně <.>
<br> Za fyzickě osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba.Za fyzická osoby žijící vrodinner'n nebo bytovem domě může poplatek platit vlastník nebo správce.Osoby.která platí poplatek za vice fyzickych osob,jsou povinny správci poplatku oznámit jméno,popřípadě jména,příjmení a data narození osob,za která poplatek plati.3'
<br> 1 E 15 odst.1 zákona,o místních poplatcich 35 lůb odst.1 zákona o mistnich poplatcích 35 lůb odst.2 zákona o mistnich poplatcích
<br> tll
<br> í2l
<br> (3)
<br> í4l
<br> íůl
<br> íTl
<br> tll
<br> [El
<br...

Načteno

edesky.cz/d/3478462

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Nalžovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz