« Najít podobné dokumenty

Obec Nalžovice - OZV č. 2/2019 o místním poplatku z pobytu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nalžovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OZV č. 2/2019 o místním poplatku z pobytu
©
<br> Obecně závazná vvhláška obce Nalžovíce š.2i2ů19.o místním poplatku z pobytu
<br> Zastupitelstvo obce Nalžovice se na svém zasedání dne 12.12.2319 usnesením &.T2í2ťi19 usneslo vydat na základě 5 14 zákona č,555í199i2i Sb <.>,o místních poplatcích.ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích"]„ a v souladu s 5 1D písm.dji a 5 34 odst.2 písm.hj zákona c.12Eií2ůůíi Sb <.>,oobcích (obecní zřizeniL ve znění pozdějších předpisů.tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vvhiáška'*]i:
<br> Čl.1 Úvodní ustanovení
<br> (1) Obec Nalžovíce touto vyhláškou zavádí místní poplatek z pobytu (dále jen „poplatek“j <.>
<br> (2) Správcem poplatku je obecní úřad Malšovice.:
<br> Čl.2 Předmět,poplatník a plátce poplatku [1] Předmětem poplatku je úplatný pobyt trvající nejvýše GU po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivěho poskvtovatele pobytu.Předmětem poplatku není pobyt.při kterěrn je na základě zákona omezována osobni svoboda.?
<br> [2] Poplatníkem poplatku je osoba.která v obci není přihlášená (dále jen „poplatnikÚF'
<br> (3) Piátcem poplatku je poskvtovatei uplatněno pobytu (dále jen „plátce“]|.Plátce je povinen vvbrat poplatek od poplatníka.“
<br> Čl.3
<br> Dhlašovací povinnost
<br> [1] Plátce je povinen podat správci poplatku ohlášení nejpozději do patnácti dnů od zahájení činnosti spočívající v poskytování uplatněho pobytu.Ukončení této činnosti plátce ohlásí správci poplatku ve lhůtě patnácti dnů <.>
<br> (2) "v“ ohlášení plátce uvede5
<br> aj jméno.popřípadě jmena a přijmení nebo název,obecný identitíkáton va-ii přidělen,místo pobytu nebo sídlo.sídlo podnikatele popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede těž osobv,která jsoujejím jmenem oprávněny jednat v poplatkovjích věcer;h„
<br> ' š 15 odst.1 zákona o místních poplatcích : 5 3a zákona o místních poplatcích 35 3 zákona o místních poplatcích
<br> (3)
<br> (4)
<br> [5]
<br> (1)
<br> (ží
<br> bj čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb,včetně poskytovate...

Načteno

edesky.cz/d/3478461

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Nalžovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz