« Najít podobné dokumenty

Obec Hořovičky - OZV č.1/2019, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Hořovičky

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hořovičky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OZV- systém nakládání s KO.doc (68 kB)
OBEC HOŘOVIČKY
Zastupitelstvo obce Hořovičky
Obecně závazná vyhláška
<br> obce Hořovičky č.1/2019 <,>
<br> o stanovení systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání
<br> a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Hořovičky
Zastupitelstvo obce Hořovičky se na svém zasedání dne 11.12.2019 usnesením č.45/2019 usneslo vydat na základě § 17 odst.2 zákona č.185/2001 Sb <.>,o odpadech a o změně některých dalších zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“),a v souladu s § 10 písm.d) a § 84 odst.2 písm.h) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“),tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl.1
<br> Úvodní ustanovení
<br> Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) stanovuje systém shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Hořovičky,včetně nakládání se stavebním odpadem
<.>
Čl.2
<br> Třídění komunálního odpadu
1) Komunální odpad se třídí na složky:
<br> a) Biologické odpady rostlinného původu <,>
b) Papír <,>
<br> c) Plasty včetně PET lahví <,>
<br> d) Sklo <,>
<br> e) Kovy <,>
<br> f) Nebezpečné odpady <,>
g) Objemný odpad <,>
<br> h) Směsný komunální odpad <,>
i) Jedlé oleje a tuky
<br> j) Nápojové kartony
<br> 2) Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění podle odstavce 1 písm.a),b),c),d),e),f),g),i) a j) <.>
Čl.3
<br> Shromažďování tříděného odpadu
<br> 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob,kterými jsou sběrné nádoby,pytle <.>
2) Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na těchto stanovištích:
Hořovičky:
<br> Sběrné nádoby na papír,sklo,plasty,biologický odpad jsou umístěny na par.č.1737 a 748/6
<br> Hokov:
<br> Sběrné nádoby na papír,sklo,plasty,biologický odpad jsou umístěny na par.č.749/4
<br> Bukov:
<br> Sběrné nádoby na papír,sklo,plasty,biologický odpad jsou umístěny na par.č.365/2
<br> Vrbice:
<br> Sběrné nádob...

Načteno

edesky.cz/d/3475764

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hořovičky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz