« Najít podobné dokumenty

Obec Hořovičky - OZV č.2/2019, kterou se vydává požární řád obce

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hořovičky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OZV - Požární řád.doc (3.26 MB)
OBEC HOŘOVIČKY
Zastupitelstvo obce Hořovičky
Obecně závazná vyhláška č.2/2019 <,>
<br> kterou se vydává požární řád obce
<br> Zastupitelstvo obce Hořovičky se na svém zasedání konaném dne 11.12.2019 usnesením č.46/2019 usneslo vydat na základě § 29 odst.1 písm.o) bod 1 zákona č.133/1985 Sb <.>,o požární ochraně,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“),a v souladu s § 10 písm.d) a § 84 odst.2 písm.h) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
<br> Čl.1
Úvodní ustanovení
<br> (1)
Tato vyhláška upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci <.>
(2)
Při zabezpečování požární ochrany spolupracuje obec zejména s hasičským záchranným sborem kraje,občanskými sdruženími a obecně prospěšnými společnostmi působícími na úseku požární ochrany <.>
Čl.2
Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci
<br> (1) Ochrana životů,zdraví a majetku občanů před požáry,živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi na území obce Hořovičky (dále jen „obec“) je zajištěna společnou jednotkou JSDH obce Kolešov,se sídlem Kolešov 35 zřízenou na základě Smlouvy o sdružení prostředků na společnou jednotku požární ochrany s obcí Kolešov,Kolešov 35 a dalšími jednotkami požární ochrany uvedenými v příloze č.1 této vyhlášky <.>
(2) K zabezpečení úkolů na úseku požární ochrany byly na základě usnesení zastupitelstva obce dále pověřeny tyto orgány obce:
a) zastupitelstvo obce - projednáním stavu požární ochrany v obci minimálně 1 x za 12 měsíců nebo vždy po závažné mimořádné události mající vztah k zajištění požární ochrany v obci <,>
b) starosta - zabezpečováním pravidelných kontrol dodržování předpisů a plnění povinností obce na úseku požární ochrany vyplývajících z její samostatné působnosti,a to minimálně 1 x za 12 měsíců <.>
Čl.3
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech a v objektech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se zřetelem na m...

Načteno

edesky.cz/d/3475763

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hořovičky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz