« Najít podobné dokumenty

Obec Hořovičky - OZV č.4/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hořovičky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OZV - Veřejné prostranství.doc (75.5 kB)
OBEC HOŘOVIČKY
Zastupitelstvo obce Hořovičky
Obecně závazná vyhláška obce Hořovičky č.4/2019 <,>
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
<br> Zastupitelstvo obce Hořovičky se na svém zasedání dne 11.12.2019 usnesením
č.48/2019 usneslo vydat na základě § 14 zákona č.565/1990 Sb <.>,o místních poplatcích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“),a v souladu s § 10 písm.d)
a § 84 odst.2 písm.h) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):
<br> Čl.1
<br> Úvodní ustanovení
<br> (1) Obec Hořovičky touto vyhláškou zavádí místní poplatek za užívání veřejného prostranství (dále jen „poplatek“) <.>
<br> (2) Správcem poplatku je obecní úřad Hořovičky <.>
<br> Čl.2
<br> Předmět poplatku a poplatník
<br> (1) Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství,kterým se rozumí provádění výkopových prací,umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb,pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení,zařízení cirkusů,lunaparků a jiných obdobných atrakcí,umístění skládek,vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní,sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl <.>
<br> (2) Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby,které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v odstavci 1 (dále jen „poplatník“) <.>
<br> Čl.3
Veřejná prostranství
<br> Poplatek se platí za užívání veřejných prostranství,která jsou uvedena jmenovitě v příloze č.1 a graficky vyznačena na mapě v příloze č.2.Tyto přílohy tvoří nedílnou součást této vyhlášky <.>
Čl.4
Ohlašovací povinnost
<br> (1) Poplatník je povinen ohlásit zvláštní užívání veřejného prostranství správci poplatku nejpozději 7 dní před zahájením užívání veřejného prostranství.V případě užívání veřejného prostranství po dobu kratší než 5 dní,je p...

Načteno

edesky.cz/d/3475761

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hořovičky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz