« Najít podobné dokumenty

Obec Bečváry - Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva ze dne 26.11.2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bečváry.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Soubor ke stáhnutí: Zápis 26. 11. 2019 II.pdf, Typ: Adobe Portable Document Format, Velikost: 197.3 kB
1
<br>
Obec Bečváry,se sídlem Bečváry 161,281 43 Bečváry
<br>
Z á p i s
ze zasedání zastupitelstva obce Bečváry č.13/2019 <,>
<br> konaného dne 26.11.2019 od 18:00 hodin
<br>
Zasedání Zastupitelstva obce Bečváry bylo zahájeno v 18:00 hodin starostkou obce
paní Jindřiškou Šmejkalovou
<br> Přítomni: XXXXXXXXX XXXXXXXXXX,Ing.XXXXX XXXXXX,XXXXXX XXXXXXXXX,XXXX XXXXX,Josef
Čáslava,XXXXXX XXXXXX,XXXXX XXXXX,Ing.XXXXXXXX XXXXX
<br> Omluveni: XXXX XXXXXXXX,Ing.XXXX XXXXXX
Občané: XXXX XXXXXXXXX
Hosté:
Předsedající schůze konstatoval,že je přítomno 8 členů zastupitelstva.Zastupitelstvo
<br> obce Bečváry je podle § 92 odst.č.3 zák.č.128/2000 Sb <.>,o obcích usnášeníschopné <.>
<br>
Program jednání:
1.Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu <.>
2.Schválení programu <.>
3.Kontrola zápisu a usnesení z předchozího zasedání zastupitelstva <.>
4.Rozpočtové opatření č.9/2019 <.>
5.Plán inventur a sestavení inventarizační komise <.>
6.Informace o výsledku veřejné zakázky malého rozsahu <.>
7.Výroční zpráva Základní školy a Mateřské školy Bečváry za rok 2018/2019 <.>
8.Integrace veřejné dopravy <.>
9.Smlouva o smlouvě budoucí mezi obcí Bečváry a AZ Elektrostav <.>
10.VHS Benešov – kalkulace cen vodného a stočného pro rok 2020 <.>
11.VHS Benešov – nabídka návrhu úprav ČOV Bečváry <.>
12.Žádost o zaměstnání <.>
13.Obecně závazné vyhlášky obce – schválení <.>
14.Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Bečváry za rok 2019 <.>
15.Obecní směrnice <.>
16.Došlá pošta <.>
17.Diskuze,závěr <.>
<br> 1.Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Předsedající XXXXXXXXX XXXXXXXXXX jmenovala ověřovatele zápisu pana Ing.Jiřího Stoupu a
pana Ing.Josefa Nouzáka a zapisovatelku paní Elišku Lesákovou <.>
<br> 2.Schválení programu
Starostka obce paní XXXXXXXXX XXXXXXXXXX přečetla program jednání <.>
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bečváry schvaluje program jednání zasedání zastupitelstva obce
Bečváry dne 26.11.2019 <.>
Výsledek hlasování: pro 8 proti 0 zdrželi se 0
Usnesení č.128/13/2019 bylo schv...

Načteno

edesky.cz/d/3472623

Meta

Volby   Prodej   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bečváry      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz